Ana sayfa LGS 2. Dönem Ortak Sınav TEOG Genelgesi

2. Dönem Ortak Sınav TEOG Genelgesi

2. Dönem Ortak Sınav TEOG Genelgesi

Milli Eğitim Bakanlığı 8.sınıfların 27 ve 28 Nisan 2016 tarihinde girecekleri Ortak Sınavlar (TEOG) ile ilgili resmi açıklama yaptı.

Sayı : 34878943-480.01-E.4199834 Konu : Ortak Sınavlar                                                   GENELGE 2016/8

27 Nisan 2016 Çarşamba ve 28 Nisan 2016 Perşembe günü 8’inci sınıf öğrencilerinin katılacağı ortak sınavlar, yurt içi vc yurt dışındaki sınav merkezlerinde, Türkiye saati ile her iki günde bir oturumda üç ders yazılısı olmak üzere iki oturum hâlinde, saat 09.00, 10.10 vc 11,20’de başlayacak vc aynı anda tamamlanacaktır.

Ortak sınavlara mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için, 14-15 Mayıs 2016 tarihlerinde Bakanlıkça belirlenen merkezlerde mazeret sınavları yapılacaktır.

Valiliklerce, 2015-2016 öğretim yılı ikinci dönem ortak sınavlarının sınav öncesi hazırlıklarında ve sınav uygulama süreçlerinde gerekli tedbirlerin alınması önem arz etmektedir.

Bu sebeple;

A-Valilikler tarafından:

Sınav öncesi, sınavın uygulanması ve sınav sonrası aşamalarda güvenlik önlemlerinin alınması için emniyet görevlileri ile gerekli tedbirler alınacaktı

Sınav evrakının saklanacağı saklama odalarının güvenliğinin sağlanması, evrakın muhafazası süresince saklama odasının bulunduğu binanın çevresi, girişleri vc kapısının kontrol altında tutulması nöbet uygulaması ile sağlanacaktı

Sınav evrakını taşıyan nakil aracının kendi bölgesinde güvenli şekilde park edilmesi için gerekli tedbirler alınacaktı

Sınav evrakının saklama merkezlerinden sınav yapılacak okullara sevkiyatı ve geri dönüşü esnasında şehir içi sınav evrakı nakil görevlisi ile birlikte emniyet görevlilerinin de bulunması sağlanacaktı

Sınav yapılacak okul binalarına ait değişikliklere ilişkin gerekli tedbirler alınacak, bu durum resmî yazı ile Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

Sınav yapılacak okullara, il/ilçe millî eğitim müdür yardımcısı, şube müdürü, maarif müfettişlerinden veya uygun görülen okul müdürlerinden bir kişi, bina sınav sorumlusu olarak görevlendirilecektir. Bina sınav sorumluları tarafından görevli oldukları binalarda sınavın usulüne uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli tedbirler alınarak, sınavdan sonra hazırlanacak raporlar bölge sınav yürütme komisyonuna iletilecektir. Ayrıca, bölge sınav yürütme komisyonu tarafından incelenen raporlarda mevzuata uygun olmayan uygulamalar var ise odsgm_sgydb@mcb.gov.tr e-posta adresine gönderilecektir.

Sınav salonlarına öğretmen görevlendirilmesi yapılırken, öğretmenlerin görev yaptıkları okullar dışında ve yazılısı yapılaeak derslerden farklı branşta görevlendirilmelerine dikkat edilecektir.

Ortak sınavların yapıldığı günlerde, sınavların yapıldığı okulda ders yapılmayacaktı Ancak ortak sınavlarda görevli olmayan o okulun öğretmenleri de (o gün dersi olan) sınavların yapıldığı gün en geç saat 08:30’da kendi okullarında hazır bulunacaklardır. Sınav başladıktan sonra görevine ihtiyaç duyulmayan öğretmenler okuldan ayrılabileceklerdir.

Özel durumları nedeniyle (bina değişikliği vb.) kendi okullarında sınava giremeyen ve sınava girebilmeleri için bütün öğrencileri bir başka okula yerleştirilen okul idarecilerinden en az birinin bu sınavın gerçekleştirileceği okulda, bina sınav komisyonunda görevlendirilmesine dikkat cdilcccktir. Bu öğrenciler için önceden basılmış sınav evrakı geçerli olacaktı

Özel okullarda yapılacak sınavlar için Bakanlığımızın kadrolu öğretmenlerinin bina sınav komisyonu, salon başkanı, gözetmen olarak görevlendirilmeleri ve sınav yapılan özel okulun en az iki yöneticisinin de bina sınav komisyonuna yardımcı olacak şekilde binada bulunması sağlanacaktı

Sınavların sağlıklı olarak yürütülebilmesi için gerekli toplantıların yapılması sağlanacaktır

Aşağıda belirtilen;

Naklen yer değişikliği ve benzeri hâllere bağlı zorunlu ikamet değiştiren, başka il ve ilçelerdeki okullara nakil olan ve/veya ailesi tarım işçisi olarak çalışan öğrenciler,

Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM) tarafından sisteme işlenemeyen sınavda özel hizmet alması gereken öğrenciler,

e) Cezaevlerinde tutuklu/hükümlü bulunan 8’inci suııf öğrencileri,

ç) Yurt dışında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Bakanlığımıza bağlı olmayan okullarda öğrenim gören 8’inci sınıf öğrencilerinden sınava girme talebinde bulunanlar,

d) Sınava girme hakkı elde etmiş Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinden sınava girme talebinde bulunan öğrenciler ile ilgili olarak Valiliklerce yapılacak değerlendirme sonucunda bunlardan sınava alınmaları uygun görülen öğrenciler bulundukları il/ilçelerin sınav merkezlerinde yedek salonda, evde, hastanede veya cezaevinde gerekli tedbirler alınmak suretiyle sınava alınacaktı

Aynı bina ve aynı bahçede eğitim veren okullarda yapılacak ortak sınav uygulamasında, öğrencilerin sınavda dikkatlerinin dağılmaması ve sınavın sorunsuz tamamlanabilmesi için gerekli her türlü tedbir alınacaktı

Yazılı sınavlarda, her sıraya 1 (bir) öğrenci oturacak ve sınav salonları 20 (yirmi) öğrenci olacak şekilde yerleş Ancak sınav salonlarına (sınıflarına) 20 (yirmi) sıranın sığmadığı özel ya da devlet okullarının bulunduğu sınav merkezlerinde, iki farklı salon planlaması ve yeni planlamaya göre yeteri kadar öğretmenin görevlendirilmesi sağlanacaktır. Sınava girecek öğrencilerin sınav evrakları aynı sınav güvenlik poşetine konularak bina sınav komisyonuna teslim edilecektir.

Özel eğitim uygulama okulları (merkezleri) ve bu okulların programını uygulayan özel eğitim sınıflarında öğrenimlerini sürdüren orta veya ağır zihinsel engelli öğrenciler ile ağır otistik öğrenciler ortak sınavlardan muaf tutulacaktı Öğrencilerin muafiyetleri e-Okııl sistemine işlenecektir. Bu durumda olan öğrencilerin ortak sınav yazılıları için yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi bölge sınav yürütme komisyonu kararı ile sınava alınmayacaktır.

B- Okul müdürlükleri tarafından:

Sınav gününden önce sınav güvenlik kutularını teslim alan bina sınav komisyonunca, sınav tamamlanıncaya kadar geçen süre içerisinde her türlü güvenlik tedbirlerinin alınması sağlanacak ve bu aşamalar tutanakla belgelendirilecektir.

Sınavlarla ilgili olarak velilere ve öğrencilere sınavda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında gerekli bilgilendirilmeler yapılacaktı

Öğrenci yoklama listeleri e-Okul sisteminden alınarak, öğrencilerin görebilecekleri yerde ilan edilecektir.

Sınav yapılacak olan salonların (sınıfların) duvarlarında eğitime yardımcı materyal bulunan okullarda, sınav günlerinde bu materyallerin görülmemesi için gerekli her türlü tedbir alınacaktı

Salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler, ilk ders yazılı sınavı için saat 08.30’dan itibaren öğrenci yoklama listelerinde belirtilen salonlara alınacaktı

Sınav süresince görevliler haricindeki kişilerin sınav salonlarının bulunduğu binalara girmelerine izin verilmeyecektir.

Her dersin sınav evrakı ayrı ayrı poşetlenmiş ve poşetlerin üzerindeki etiketle bunların ait olduğu ders belirtilmiş Her sınav için o derse ait sınav güvenlik poşeti süresi içerisinde açılıp kapatılacaktır. Farklı ders yazılı sınavına ait sınav evrakının bulunduğu sınav güvenlik poşetleri kendi dersi haricinde kesinlikle açılmayacaktır.

Her dersin yazılı sınavı başladıktan sonra, ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak, bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir.

Okullarda emniyet görevlileri tarafından üst araması yapılmayacak; ancak sınav güvenlik kutularının açılması ve kapatılmasına kadar geçen süre içinde her binada I (bir) kolluk görevlisi bulunacaktı

Sınav öncesi ve sınav esnasında salon görevlilerine, sınava giren öğrencilerin kitapçık türlerini cevap kâğıdına doğru kodladıklarını kontrol etmeleri ve kitapçık türlerini öğrenci yoklama listesine doğru ve eksiksiz olarak kodlamaları hususu bildirilecektir.

Mazeretlerini sınavlardan önce bildiren ve sınav günü mazeretli/mazeretsiz olarak ortak sınavlara girmeyen ve yedek salonda sınavlara giren öğrencilerin bilgileri, sınavların yapıldığı gün her bir dcıs yazılı sınavından sonra veya son ders yazılı sınavının ardından e-Okul sistemine iş Ayrıca, mazeret sınavına katılması uygun görülen öğrencilerin bilgileri de e-Okul sistemine 5 (beş) takvim günü içerisinde girilecektir.

Yedek salonda sınava alınan öğrencilerin cevap kâğıtlarında öğrenci bilgileri kodlanmadan boş olarak gönderileceği için bu bilgilerin öğrenci tarafından tam ve eksiksiz olarak kodlanmasına dikkat edilecektir.

Sınavda kullanılan soru kitapçıkları Bakanlığa geri gö Sınavın ikinci gün oturumu tamamlandıktan sonraki gün, isteyen öğrencilere soru kitapçıkları verilecektir. Alınmayan soru kitapçıkları millî eğitim müdürlükleri tarafından değerlendirilecektir.

C-Salon görevlileri tarafından:

Öğrenciler, yanlarında sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile bilgisayar özelliği taşıyan her türlü cihazlarla sınava alınmayacaktı

Her dersin yazılı sınavı başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak ve bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir.

Öğrenciler, ders yazılı sınavı başladıktan sonra ilk 20 dakika sınav salonundan çıkmayacak (sağlık durumu nedeni hariç), bu süre tamamlandıktan sonra talep eden öğrencinin sınav salonundan çıkmasına izin verilecektir.

listesi ve cevap kâğıdındaki “SINAVA GİRMEDİ” bölümü kurşun kalemle kodlanacaktır.

5.Kopya çekmeye teşebbüs eden öğrenci uyarılacak, kopya çektiği belirlenen öğrencinin cevap kâğıdı alınarak dışarı çıkarılacak ve öğrenci yoklama listesinde bulunan “tutanak” bölümüne durum işlenecektir. Bu öğrencinin ilk 20 dakika süresince sınav binasından ayrılmasına izin verilmeyecektir.

6.Sınav esnasında öğrencilerin cevap kâğıtlarını diğer öğrencilerin göremeyeceği şekilde önlerinde bulundurmaları sağlanacak ve öğrenci yoklama listesi içindeki “salon oturma düzeni” alanı ile “kitapçık türü” alanı doğru ve eksiksiz doldurulacaktır.

Cevap kâğıdında öğrencinin imzasının olup olmadığı ve kitapçık türünün doğru kodlanıp kodlanmadığı kontrol edilecek ve kodlamayan öğrenci uyarılacaktır.

Sınavda özel hizmet alması gereken öğrenciler hariç ders yazılı sınavı tamamlanana kadar sınıfta en az 2 (iki) öğrencinin kalması gerektiğinden, her ders yazılı sınavının tamamlanmasına 5 dakika kala hiçbir öğrenci dışarı çıkarılmayacaktır.

Öğrenciye ait ccvap kâğıdındaki, salon başkanı ve gözetmenin kontrol ettiğine dair bölüm, salon başkanı ve gözetmen tarafından silinmez kalem ile imzalanacaktır.

Sınav süresi bitiminde sınav durdurulacak, cevap kâğıtları öğrencilerden alınıp öğrenci yoklama listesi ile karşılaştırılacak ve eksik olup olmadığı ya da zarar görüp görmediği kontrol edilecektir. Sınav evrakını teslim eden öğrenciye, öğrenci yoklama listesi silinmez kalem ile imzalattırılacaktır.

Yedek sınav evrakı ile sınava alınan öğrencilerin cevap kâğıtlarında öğrenci bilgileri yer almayacağından, öğrenciler bilgilerini cevap kâğıdına doğru ve eksiksiz kodlayacaklar ve bu husus salon görevlileri tarafından kontrol edilecektir.

Cevap kâğıtları, öğrenci yoklama listesi, düzenlenen tutanaklar ve benzeri sınav evrakı sınav güvenlik poşetine konulup, ağzı kapatılarak bina sınav komisyonuna imza karşılığında teslim edilecektir.

Salonda gazete, kitap vb. okunmayacak; öğrencilerin dikkatini dağıtacak şekilde ve gerekmedikçe konuşulmayacaktır. Sınav süresince sınav salonu terk edilmeyecek, gürültü çıkaracak nitelikte topuklu ayakkabı giyilmeyecek ve ccp telefonu gibi cihazlarla sınav salonuna gclinmeyeccktir.

D- Sınavda tedbir alınması gereken öğrencilerle ilgili dikkat edilecek hususlar:

Sınavda özel hizmet alması gerekebilecek öğrencilere verilccek destek ve hizmetler için meb.gov.tr internet adresinde yayımlanan Ortak Sınavlar e-Kılavuzunun 7 nci maddesinde yer alan talimatlara uygun hareket edilecektir.

Sınavlarda engelli öğrencilerin sorun yaşamamaları için, il/ilçelerde millî eğilim müdürlükleri ve rehberlik araştırma merkezleri müdürlüklerince (RAM) her türlü tedbir alınacaktır.

Sınavlarda engelli öğrencilere okuyucu ve kodlayıcı hizmeti verecek öğretmenlerin, yabancı dili ve matematik dili okumayı bilenler arasından ve öğrencinin engeli göz önünde bulundurularak seçilmesine dikkat edilecektir.

Öğrencilerin engelleri sebebiyle sürekli kullandıkları ilaç, araç-gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanmalarına izin verilecektir.

Ayrıca Tip 1 diyabet (şeker hastası), astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklarından dolayı sürekli ilaç kullanan öğrenciler diğer öğrencilerle birlikte sınıflara yerleştirilecektir. Ancak velinin başvurusu ve öğrencinin sağlık rapom doğrultusunda, sınıflarda görevli öğretmenler, il/ilçc millî eğitim müdürlüklerince önceden bilgilendirilecektir.

Tıp 1 diyabet (şeker hastası) hastalığı olan öğrencilerin yanlarında kutu meyve suyu veya paket içindeki karbonhidrat içeren gıdaları bulundurmalarına ve ani hipoglisemi (şeker düşmesi) durumunda bunları tüketmelerine izin verilecektir. Ayrıca bu öğrencilerin hiperglisemi (şekerinin yükselmesi) durumunda oluşabilecek yoğun tuvalet ihtiyacının salon gözetmeninin eşliğinde giderilebilmesi için izin verilecektir.

İşitme engelliler okullarında öğrencilerin sınavda herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için işaret dili bilen öğretmenler görevlendirilecektir. Ancak bu öğretmenlerin yazılı sınavı yapılacak ders branşından olmamalarına dikkat edilecektir.

Öğrencilerimizi vc ailelerini yakından ilgilendiren bu sınavların herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden tamamlanması için 2015-2016 Ortak Sınavlar e-Kılavuzu doğrultusunda iş vc işlemlerin yapılması hususunda

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Yusuf TEKIN

Bakan a. Müsteşar

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.