Ana sayfa LGS Özel Yetenek Sınavları Güzel Sanatlar Liseleri 2020 Başvuru Şartları

Güzel Sanatlar Liseleri 2020 Başvuru Şartları

Güzel Sanatlar Liseleri 2020 Resim ve Müzik Alanlarına Başvuru Şartları,anadolu güzel sanatlar liseleri başvuruları,güzel sanatlar liseleri 2020 başvuruları

 

 

2019-2020 Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liselerine öğrenci alımı başvuruları 10-28 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.Yetenek sınavları ise 1-5 Temmuz 2019 tarihleri arasında ilgi genelge doğrultusunda yapılacaktır.

Güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile mûsikî,  geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9 uncu sınıflarına öğrenci alınmasına ilişkin iş ve işlemler, ilgi Yönetmeliğin 20 ve 25 inci maddeleri çerçevesinde Bakanlıkça ilan edilecek kontenjanlara göre aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
1- 2019-2020 eğitim-öğretim yılında güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile mûsikî,  geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9 uncu sınıflarına alınacak öğrenci kontenjanları 27-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden okul müdürlüklerince girilecektir.

2- Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8 inci sınıfını 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında bitiren öğrenciler dilekçe ile birlikte öğrenim görmek istediği okul türlerinden en fazla 2 (iki) okul müdürlüğüne e-Okul üzerinden başvuruda bulunacaktır. Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi e-Okul üzerinden alınacaktır. Geçici eğitim merkezlerini (GEM) bitirenler ise dilekçe, bir fotoğraf ve ortaokul başarı puanını da gösteren öğrenim belgesi ile birlikte ilgili okul müdürlüğüne başvuru yapacaklardır.

3- Başvurular 10-28 Haziran 2019 tarihleri arasında e-Okul üzerinden alınacak EK-1 Dilekçe Örneği ile ilgili okul müdürlüklerine yapılacaktır.

4- Okul müdürlükleri; e-Okul üzerinde açılacak ilgili ekrana sınav tarihi,  yeri ve saati gibi bilgileri başvurulardan önce gireceklerdir. Okul müdürlükleri e-Okul üzerinden düzenlenecek olan EK-2 Sınav Giriş Belgesi’ni kontrol edip onaylayacaklardır. Alanlara göre sınava girecek öğrenci listeleri 29-30 Haziran 2019 tarihleri arasında okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecektir.

5- Öğrenci seçimine ilişkin yetenek sınavı, bölümler bazında 1-5 Temmuz 2019 tarihleri arasında oluşturulan komisyonlar marifetiyle yapılacaktır. Yetenek sınav sonuçları e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine aynı dönemde işlenecektir.

6- Okul müdürünün başkanlığında sorumluluk sınavı esasları kapsamında oluşturulacak komisyonlarda; ilgili okulun 3 (üç) alan öğretmeni, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilecek diğer okullardan 1 (bir) alan öğretmeni ile alan uzmanı  en az 1 (bir)  akademisyen yer alacaktır. Alan uzmanı akademisyen bulunamadığı durumlarda il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce 1 (bir) alan öğretmeni daha görevlendirilmesi yapılacaktır. Spor liseleri ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liseleri için oluşturulacak komisyonlarda gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü veya tematik spor liseleri için ilgili federasyonlardan ayrıca  1 (bir) temsilci de görevlendirilebilecektir. Ayrıca ihtiyaç duyulması hâlinde komisyonlara yardımcı olmak üzere değerlendirmeye katılmamak kaydıyla en fazla 5 (beş) gözetmen öğretmen daha görevlendirilebilecektir. Spor liseleri sınavlarında il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınması sağlanacaktır.

7- Öğrenci seçiminde yetenek sınavında 50 (elli) puan barajının altında kalan öğrenciler başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır. Yetenek sınavında 50 (elli) ve üzerinde puan alanların; yetenek sınavının % 70’i ile ortaokul başarı puanının % 30’u alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden puan üstünlüğüne göre değerlendirme ve sıralama yapılacaktır.

8- Rehberlik ve araştırma merkezleri bünyesinde hizmet veren Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu kararı doğrultusunda özel eğitime ihtiyacı olan ve kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler komisyon tarafından bu Genelgede belirtilen usul ve esaslara göre kendi aralarında beceri/yetenek sınavına alınacaktır.

9- Geçici koruma altında olan yabancı uyruklu öğrencilerden; güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile mûsikî, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerine kontenjan dışında her şubeye 2 (iki)’şer öğrenci olmak üzere bu Genelgede belirtilen usul ve esaslara göre, kendi aralarında beceri/yetenek sınavına alınacaktır.

10- Aday öğrencilerden;

a) Rehberlik ve araştırma merkezleri bünyesinde hizmet veren Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu kararı doğrultusunda özel eğitime ihtiyacı olan ve kaynaştırma yoluyla eğitim alacak olan,

b) Geçici koruma altındaki yabancı uyruklu olan,

öğrenciler yetenek sınavı 50 (elli) puan barajını geçmek şartıyla 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınavı kazanan bu durumdaki öğrenciler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerindeki öğrenci nakil ve yerleştirme komisyonlarınca yerleştirilecektir.

11- Değerlendirmeler, bölümler bazında ekteki sınav değerlendirme ölçütleri çizelgeleri (EK-3, 4, 5, 6 ve 7) ile sınav değerlendirme çizelgelerindeki (EK-8, 9 10, 11 ve 12) esas ve ölçütler doğrultusunda yapılacaktır.

12- En yüksek puandan aşağıya doğru yapılan sıralamaya göre bölümler bazında belirlenen kontenjan kadar asıl ve yedek liste 5 Temmuz 2019 tarihi mesai bitiminde okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecektir.

13- Öğrencilerin kayıtları, 8-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden yapılacaktır.

14- Kayıtlar sonucunda açık kontenjan bulunması durumunda; yedek listeden puan sırasına göre açık kontenjan kadar kesin kayıt yaptırmaya hak kazananlar tespit edilerek, 11 Temmuz 2019 tarihinde okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecek, ayrıca öğrenci velilerine de bilgi verilecektir.

15- Yedek listeden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları 12-13 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacaktır.

16- İlgi Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin 5 inci fıkrası kapsamında diğer ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıflarından bu okulların 9 uncu sınıflarında boş kalan kontenjanlara geçiş yapacak öğrencilerin seçimine ilişkin sınavlar eylül ve ekim aylarının üçüncü haftasında  bu Genelgede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülecektir.

17- Güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile mûsikî,  geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 10. sınıflarında boş kontenjan bulunması ve diğer ortaöğretim kurumlarının 10. sınıfında öğrenim gören öğrencilerin müracaatları halinde eylül ve ekim aylarının üçüncü haftasında bu Genelgede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde öğrenci alımı yapılabilecektir.

            Bilgilerinizi ve konuya ilişkin sürecin güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ve mûsikî, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liseleri müdürlükleri, ortaokul ve imam hatip ortaokulu ile geçici eğitim merkezi (GEM) müdürlüklerine bildirilmesi, ayrıca yerel basın ve yayın organları aracılığıyla kamuoyuna duyurulması hususunda,

DİLEKÇE ÖRNEĞİ VE BAŞVURU EKLERİ
Güzel Sanatlar Liseleri Başvuru Şartları

Başvuru ve Giriş Koşulları

Öğrenim Belgesi (Aday öğrencinin ortaokul veya imam hatip ortaokulunun sınıfını bitirdiğini gösteren),2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf (Fotokopi ile çoğaltılmış fotoğraflar kabul edilmeyecektir),Ortaöğretime Yerleştirme Puanını Gösteren Belge (TEOG Sonuç Belgesi), Veli Dilekçesi (Okul tarafından matbu bir dilekçe verilecektir)

Öğrenci seçimi yetenek sınavının % 70’i ile yüzlük sisteme dönüştürülen  ORTAÖĞRETİM YERLEŞTİRME PUANI’nın % 30’u alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Yetenek sınavında 50 (elli) puan barajının altında kalan öğrenciler başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.Resim Alanına Alınacak Öğrenciler İçin Yetenek Sınavı Kriterleri

Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Bölümü Sınav Değerlendirme Ölçütleri

AŞAMA: CANLI VEYA CANSIZ MODELDEN DESEN

Birinci aşamada canlı veya cansız bir model, sınava katılan tüm öğrencilerin görebileceği yüksekçe bir kaide üzerine konularak, öğrencilerden bu modelin resminin yapılması istenir.

a) Oran-Orantı : 25 Puan

b) Çizgi : 25 Puan

c) Hareket : 25 Puan

d) Kompozisyon: 25 Puan

TOPLAM = : 100 Puan 

II: AŞAMA: İMGESEL TASARIM

Herhangi bir roman, öykü… Gibi bir eserin tasvir (Betimleme ) bölümünden yarım sayfa fotokopi yapılarak öğrencilere dağıtılır ve öğrencilerden bu paragrafta anlatılanı imgesel olarak resmetmeleri istenir.

a) Kompozisyon(Oran-Orantı –Çizgi-Perspektif ) : 50 Puan

b) Kurgu-Anlatım (Özgünlük-Anlama- Anlatım) : 50 Puan

Toplam Puan : 100 Puan 

NOT: Her iki aşama ayrı ayrı 100 Puan üzerinden değerlendirilir ve bu iki aşamanın aritmetik ortalaması alınarak puanlar büyükten küçüğe sıralanır, okul kontenjanı kadar bu listede asıl ve yedek öğrenciler belirlenir.

SINAVA GELİREN ÖĞRENCİLERİN YANLARINDA GETİRECEĞİ ARAÇ GEREÇLER

35*50 Resim Kâğıdı (2 Adet – Okul Verecek)

Karakalem (HB, 2B, 3B) vb.

Yumuşak Silgi

Açacak

35*50 Duralit veya mukavva

1.AŞAMA: CANLI VEYA CANSIZ MODELDEN DESEN

1.Aşamada canlı veya cansız bir model, sınava katılan tüm öğrencilerin görebileceği yüksekçe bir kaide üzerine konularak, öğrencilerden bu modelin resminin yapılması istenir.

2.AŞAMA: İMGESEL TASARIM

Herhangi bir roman, öykü ve benzeri gibi bir yapıtın tasvir  (betimleme) bölümünden yarım sayfa fotokopi yapılarak öğrencilere dağıtılır ve öğrencilerden bu paragrafta anlatılanı imgesel olarak resmetmeleri istenir.

NOT: Her iki aşama ayrı ayrı 100 puan üzerinden değerlendirilir ve bu iki aşamanın aritmetik ortalaması alınarak, puanlar büyükten küçüğe sıralanır, okul kontenjanı kadar bu listede asıl ve yedek öğrenciler belirlenir.

Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümünden mezun olan öğrenciler ;
Üniversitelerin Resim öğretmenliği bölümlerine, Güzel sanatlar fakültelerinin  İç Mimarlık, Resim, Heykel, Seramik, Grafik, Tekstil, Sahne Dekorları, Kostüm, Fotoğraf, Endüstri Ürünleri tasarımı, Nefesli Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Sinema ve Televizyon bölümlerine başvurabilirler.Müzik Alanına Alınacak Öğrenciler İçin Yetenek Sınavı Kriterleri

Genelgede ifade edildiği gibi öğrenci alım sınavının % 50 ve % 50 puansal ağırlıklı olacak şekilde 2 aşamada planlanmasına,2 aşamanın 2 ayrı komisyon tarafından yapılmasına,1.aşamada 1,2,3,4 ses, şarkı söyleme, ritim tekrarı ve ezgi tekrarı 2.aşamada 3,4 ses, ezgi tekrar, ritim tekrarı ve çalma sınavından oluşmasına bu soruların puan aralıklarının sınav öncesi kurulan komisyon tarafından belirlenmesine, adayların çalacakları ve söyleyecekleri parçaların notalarını ve çalacakları çalgıları (piyano hariç) yanlarında getirmelerini, bakanlıkça herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece bu şekilde uygulanmasına karar verildi.

Müzik Alanında; Kültür derslerinin yanı sıra uygun dersliklerde Müziksel İşitme Okuma ve Yazma, Koro, Piyano, Orkestra, Türk ve Batı Müziği Çalgıları, Müzik Tarihi dersleri okutulmaktadır.

Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümünden mezun olan öğrenciler ;
Üniversitelerin Müzik öğretmenliği bölümlerine,
Devlet konservatuarının
Orkestra Şefliği, Piyano Ana Sanat Dalı, Üflemeli Çalgı,  Müzikoloji, Sahne Sanatları bölümlerine, başvurabilirler

Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Sınav Değerlendirme Ölçütleri

YETENEK SINAV PUANININ BELİRLEYİCİLERİ
1-Müziksel İşitme 26 Puan
a-Tek Ses 3
b-İki Ses 6
c-Üç Ses 9
d-Dört Ses 8
2-Ritimsel Bellek 32 Puan
a-Ritim Tekrarı (2/4 Tonal) 16
b-Ritim Tekrarı (5/8 Modal) 16
3- Ezgisel Bellek 32 Puan
a-Ezgi Tekrarı (2/4 Tonal) 16
b-Ezgi Tekrarı(4/4Tonal) 16
4-Müziksel Çalma ve Söyleme 10 Puan
a-Müziksel Söyleme 5
b-Müziksel Çalma 5

Yetenek sınav puanının % 70’i  Ortaöğretime yerleştirme puanının 100 puana dönüştürülmesinden elde edilen puanın % 30’u

Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümünden mezun olan öğrenciler

Üniversitelerin

Resim öğretmenliği bölümlerine,
Güzel sanatlar fakültelerinin
– İç Mimarlık,
– Resim,
– Heykel,
– Seramik,
– Grafik,
– Tekstil,
– Sahne Dekorları,
– Kostüm,
– Fotoğraf,
– Endüstri Ürünleri tasarımı,
– Nefesli Çalgılar,
– Vurmalı Çalgılar,
– Sinema ve Televizyon bölümlerine

Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümünden mezun olan öğrenciler

Üniversitelerin

Müzik öğretmenliği bölümlerine,
Devlet konservatuarının
– Orkestra Şefliği,
– Piyano Ana Sanat Dalı,
– Üflemeli Çalgı,
– Müzikoloji,
– Sahne Sanatları bölümlerine, başvurabilirler

5 YORUMLAR

  1. Mrb ben 26 yasindayim ve piyano klavye ve vurmali bağlamada yetenekliyim ayrica ortaokul mezunuyum yaşim dolayisiyla kayit icin herhangi bi engel varmi?

  2. ben 9/8lik ritime kadar bütün ritim ensturmanlarını (davul,darbuka,bendir,erbane,def,kahomvb…) çalabiliyorum ama güzel sanatlar lisesinde rtim bölümü yok

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.