2018 Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Başvuruları ve Şartları

2018 Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Başvuruları ve Şartları

26657
109
PAYLAŞ

Milli Eğitim Bakanlığı 2018 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBSKılavuzu .2018 Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Başvuruları ve Şartları5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 03 Haziran 2018 tarihinde Türkiye saatiyle saat 10.00‘da, ÖDSGM tarafından yapılacaktır.

İOKBS, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla; Lefkoşa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek’te yapılacaktır.

Sınav başvurusu; 12 Mart – 05 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Şartları taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacaktır.

Sınav başvurusunun yapılabilmesi için öncelikle öğrencinin e-Okul sisteminde kayıtlı ve bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.

Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamazlar.Tutuklu ve hükümlü öğrenciler bursluluk sınavına başvuramazlar.

Özel öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler İOKBS’ye müracaat edebilirler; sınavı kazananlar Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı yurt içindeki resmî, örgün okul/kurumlarda (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam etmeleri hâlinde bu haklarından yararlanabilirler.

Ancak, Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler; Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan;

24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu,3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki öğrenciler.

12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya bu Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 18/12/1981 tarihli ve 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 45 inci, 56 ncı, mülga 64 üncü maddeleri ve 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi kapsamında harp veya vazife malulü sayılanların çocukları özel okullara devam etmeleri durumunda da bursluluk hakları devam edecektir.

Ortaöğretim kurumlarında ortaöğretim süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere parasız yatılı öğrenciler Bakanlıkça her yıl merkezi sistemle yapılan İOKBS’ye başvuru şartlarını taşımaları ve sınavı kazanmaları hâlinde bursluluğa, burslu öğrenciler parasız yatılılığa geçirilebilir. Burslu öğrencilerin parasız yatılılığa geçişleri sınavsız, parasız yatılı öğrencilerin bursluluğa geçişleri ise Bakanlıkça her yıl merkezî sistemle yapılan bursluluk sınavına başvuru şartlarını taşımaları ve sınavı kazanmaları hâlinde gerçekleşecektir. Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden öğrencilere ayrıca burs verilmez.

İOKBS’ye başvuran öğrencilerin başvuruları; belgelerin eksik ve yanlış olmaması için öğrenci velilerine rehberlik edilmesi, başvuru şartları ve özellikle malî durum ile kontenjan türüyle ilgili belgelerin tam olup olmadığı, okul müdürlüklerince kurulan komisyon aracılığı ile kontrol edilmesi ve “2018 İOKBS ADAY BAŞVURU BİLGİLERİ FORMU” nu komisyon üyelerince de imzalanmasından sonra okul müdürü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Mevzuatta belirlenen kayıt ve kabul şartlarını taşımak.

Ortaokullar, imam-hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci sınıflarında öğrenci olmak.

Ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak.

Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak.

Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe kanununda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4(dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2017 yılı yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2018 Malî Yılı için tespit edilen 11.600,00 TL (onbirbinaltıyüz)’ yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2017 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç ailenin fert başına düşen gelir, bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir.

Maddî imkânlardan yoksun olduğunu belirten “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nde yer alan EK- 1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname “de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde;

EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ile beyana esas olan velinin ve eşi çalışıyor ise, eşi ile birlikte bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2017 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini gösteren belge,

Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği.

Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ile doğum tarihlerinin yazılı beyanı esastır.

Kanunlarla özel hak tanınan öğrencilerden durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla EK-1’de yer alan Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname istenmez.

Kontenjan Dağılımı:

Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;

%10’u Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrencilere,

%5’i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan ya da vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,

%5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imam- hatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,

%80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışındaki diğer öğrencilere,ayrılır.

Birinci fıkradaki kontenjanlardan; (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kontenjanların dolmaması hâlinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80’lik kontenjana ilave edilir. Öğretmen çocuğuna ayrılan %5’lik kontenjanın dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelin çocukları için kullanılır, buna rağmen dolmaması hâlinde kalan kontenjan %80’lik kontenjana ilave edilir.

Başvuru şartları altındaki tüm maddeler için verilen beyanlar ve belgeler okul müdürünün, ilgili müdür yardımcısının ya da görevlendirilen bir müdür yardımcısının başkanlığında, en az 2 (iki) üye öğretmenden oluşan bir komisyon oluşturulacaktır. Bu komisyon tarafından, maddî durumları 2018 Malî Yılı için tespit edilen miktarı geçmeyen ve kontenjanla ilgili durumunu belgelendiremeyen öğrencilerin başvurularının incelenip gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra “diğer öğrenci” kontenjanından müracaatları sağlanacaktır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Yurt İçinde e-Okul Sistemine Kayıtlı Okullardan Yapılacak Başvuru İşlemleri

Başvuru iş ve işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://www.odsgm.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır.

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıfların sınav başvuruları 12 Mart-05 Nisan 2018 tarihleri arasında alınacaktır.

Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapacaktır.

Başvurunun yapılabilmesi için öğrenci velisi;

“EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır.

Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili e-Okul sisteminden alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir alınmasını gerektirecek özel hizmet alma (engel) durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilecektir.

Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.

Başvuru onaylandıktan sonra e-Okul sisteminde yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Yurt Dışındaki Öğrencilerin Sınav Başvuru İşlemleri

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı T.C. vatandaşı olan öğrenciler, T.C. Kimlik Numarasıyla, KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise kimlik numarası ile Eğitim Ataşeliği/Müşavirliği üzerinden başvuru yapacaklardır.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler, 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “MEB Denklik Yönetmeliği” dikkate alınarak denklikleri yapıldıktan sonra sınava başvuru yapabileceklerdir. Bu öğrencilerden sınavı kazananlar 2018-2019 öğretim yılından itibaren MEB’e bağlı yurt içindeki resmî örgün okul/kurumlarda (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam etmeleri hâlinde bursluluktan yararlanabileceklerdir. Yurtdışındaki okullarda öğrenimine devam eden veya bu okullara kayıt yaptıran öğrencilerin burslulukları iptal edilecektir.

BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

Öğrencinin,

e-Okul sistemindeki bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa,Elektronik ortamda okul müdürlüğü başvurusunu onaylamamışsa,Başvuru için gerekli bilgi ve belgeler eksiksiz olarak okul müdürlüğüne teslim edilmemişse,Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerin denklikleri usulüne uygun düzenlenmemişse,Başvuru geçersiz sayılır.

Sınavı kazanan öğrencilerin sınav sonuç belgelerini çıkarmak ve bilgilendirmek.

 1. Öğrenci başvurusu onaylanmayan öğrenciler değerlendirmeye alınmayacak ve sınava katılamayacaklardır.
 2. İL/İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER

e-Okul sistemi ” Millî Eğitim Müdürlüğü İşlemleri” bölümünde yer alan raporlardan okul müdürlüklerince yapılan başvuruları izlemek,

Başvuruların, süresi içinde okullarda yapılması ve onaylanmasıyla ilgili tedbirleri almak,

Başvuru onaylama işlemlerini, süresi içinde yapmayan okul müdürlerini uyarmak,

ç. Sınava girecek özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin RAM’da sınav hizmeti ile ilgili ihtiyaçlarının MEBBİS-RAM Modülünde öncelikli işlem görmesini sağlamak,

Sınav günü bu Kılavuzun 7 inci maddesinde açıklanan özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için gerekli tedbirleri alarak, oluşabilecek sorunları yerinde ve bu Kılavuz hükümleri doğrultusunda çözmek.

SINAV GİRİŞ BELGESİ

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıflar için 24 Mayıs 2018 tarihinden itibaren e-Okul sisteminden okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenip imzalandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.

Öğrencilere “Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi” posta yoluyla gönderilmeyecektir.

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve oturacağı sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesinde yer alan; sınav bölgesinde, binada, salonda ve oturacağı sırada sınava girecektir.

Doğal afet, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonu’nun teklifi üzerine ÖDSGM’nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini kaybeden öğrenciler belgenin yenisini öğrenim gördüğü okul müdürlüğünden alabilecektir.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin “Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi”nde, sınavda alacağı sınav hizmeti de yer alacaktır.

ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ İŞLEMLER

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınavlarda engel durumlarına uygun hizmet alabilmeleri ve bu öğrencilerin bilgilerinin sisteme işlenmesi amacıyla; okul müdürlüğünün/velinin, bağlı bulunduğu RAM’a müracaat etmesi zorunludur. RAM adreslerine ilişkin bilgilere http://orgm.meb.gov.tr/alt_sayfalar/kurum.asp internet adresinden ulaşılabilir.

Okul Müdürlüğü, velinin görüşünü de alarak öğrencilerin sınav hizmetiyle ilgili olarak RAM’a yönlendirilmesinden ve takibinden birinci derecede sorumludur.

RAM’da yapılacak işlemlerde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin, (evde veya hastanede eğitim hizmeti alanlar hariç) kendisinin de bulunması gerekmektedir.

Sınavlarda öğrencilere gerekli tedbirlerin alınabilmesi için; öğrenci velisi tarafından “Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu”, “Özürlü/Engelli Kimlik Kartı” veya “Özürlü/Engelli Bilgisinin İşlendiği Nüfus Cüzdanı” veya hâlen devam eden İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu’nca alınmış yerleştirme (resmî tedbir) kararı belgelerinden örneğiyle RAM’a başvuru yapılması gerekmektedir.

Belirtilen belgelerin aslı, noter tasdikli örneği veya belgeyi düzenleyen ilgili makamca “Aslı gibidir” onayı olanların dışında herhangi bir rapor veya belge kabul edilmeyecektir. Ancak görme, işitme, zihinsel ve ortopedik engelliler ilkokul ve ortaokulları ile özel eğitim meslek liseleri müdürlüklerince resmî yazıyla engel durumunu bildiren sağlık kurulu raporunun örneğinin RAM’a gönderilmesi hâlinde, raporun aslı istenmeyecektir. Üzerinde tahribat silinti ve kazıntı olan raporlar geçersiz sayılacaktır.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere RAM tarafından, MEBBİS-RAM Modülü’ne işlenen bilgiler doğrultusunda sınav hizmeti verilecektir. Başvuru yapıldıktan sonra başvurunun sisteme işlendiğine dair belge öğrenci velisi tarafından RAM görevlisinden alınacaktır. Sistemde bilgileri yer almayan öğrencilere bu hizmet verilmeyecektir.

Öğrencilerin engel durumlarını beyan ettiği belgelerin bir örneği, RAM tarafından saklanacak, ÖDSGM’ye gönderilmeyecektir.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin velileri, çocuklarının bu durumlarıyla ilgili işlemlerini en geç 05 Nisan 2018 tarihine kadar okullarının bağlı bulunduğu RAM’ a yaptırmaları gerekmektedir. Söz konusu MEBBİS-RAM-Modülü’nde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sınav hizmeti sunulması amacıyla belirlenen süre tamamlandıktan sonra herhangi bir işlem yapılmayacağından velilerin bu konuda dikkatli olmaları gerekmektedir.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç-gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabileceklerdir.

Aşağıda engel durumları belirtilen öğrenciler, tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Ancak, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine velisinin yazılı başvurusu üzerine diğer öğrencilerle birlikte sınava girmek isteyen öğrencilere tek kişilik sınav tedbiri uygulanmayacak olup sadece ek süre tedbirinden yararlanacaktır.

Konu hakkında verilen dilekçeler il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından resmi yazı ekinde ÖDSGM’ye gönderilecektir.

Görme Engelli Öğrenciler

Az Gören Öğrenciler

Az gören grubuna miyop, hipermetrop, astigmatizm, karma gözlükle/lensle düzeltilen görme kusurları dâhil edilmemektedir.

Az gören öğrenciler, tek kişilik salonda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir. Ayrıca aşağıda belirtilen seçeneklerden biri tercih edilecek ve bu doğrultuda öğrenci için sınavda düzenleme yapılacaktır:

18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı,Okuyucu kodlayıcı eşliğinde 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı.

Az gören öğrencilerin soru muafiyeti olmayacak, başarı puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır.

Total Düzeyde Görme Engelli (Hiç Görmeyen) Öğrenciler

Total düzeyde görme engelli öğrenciler okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir.

Total düzeyde görme engelli öğrencilerin soru muafiyeti olmayacaktır. Sınavda resim, şekil ve grafik içeren sorular yerine eş değer sorular yer alacaktır. Başarı puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır.

İşitme Engelli Öğrenciler

İşitme engelli öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir.

Ruhsal ve Duygusal Bozukluğu Olan Öğrenciler

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir.

Özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir. Tercih etmeleri durumunda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacaklardır.

Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olan Öğrenciler

Yaygın gelişimsel bozukluğu olan (Otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu, Deszintegratif Bozukluk, Atipik Otizm) öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir.

Bedensel Engelli Öğrenciler

Yazma becerisini engelleyecek derecede ince motor becerilerde engeli olan ya da uzuv kaybı (ampütesi) olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir.

Bu öğrencilere RAM tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre kodlayıcı verilecektir.

Kaba motor becerilerinde engeli bulunan ortez, protez, yardımcı araç gereç kullanan öğrenciler giriş katlarda bulunan salonlara yerleştirilecektir. Sınav salonunda kullanılacak masa ve sıra öğrencinin özelliklerine uygun olarak düzenlenecektir.

Süreğen Hastalığı Olan Öğrenciler

Sağlık problemlerinin zorunlu kıldığı durumlarda süreğen hastalığı olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Yatarak tedavi gören öğrencilerden sağlık kurumunu terk etmesi sakıncalı olanların durumlarının sağlık raporu ile belgelendirilmesi ve öğrenci velisi tarafından sağlık raporu ile il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne başvuruda bulunulması hâlinde bu öğrenciler tedavi gördükleri sağlık merkezinde sınava alınacaklardır.

Evde eğitim hizmetinden yararlanması yönünde özel eğitim hizmetleri kurul kararı bulunan öğrencilerin sınavları ev ortamında yapılacaktır. Veliler, öğrencinin sınava alınacağı adresin belirtildiği dilekçe ile il/ilçe millî eğitim müdürlüğü ve RAM’a başvuracaklardır.

Şeker (Tip 1 Diyabet), astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklarından dolayı sürekli ilaç kullanan öğrenciler diğer öğrencilerle birlikte sınav salonlarına yerleştirilecektir. Ancak salonlarında görevli öğretmenler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince önceden bilgilendirilecektir.

Şeker hastalığı (Tip 1 Diyabet) olan öğrencilerin yanlarında kutu meyve suyu veya paket içindeki karbonhidrat içeren gıdaları bulundurmalarına ve ani kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) durumunda bunları tüketmelerine ve kan şekeri ölçüm cihazı ile kan şekerini ölçmelerine izin verilecektir. Ayrıca, bu öğrencilerin ani kan şekerinin yükselmesi (hiperglisemi) durumunda oluşabilecek yoğun tuvalet ihtiyacının salon gözetmeninin eşliğinde giderilebilmesi sağlanacaktır.

Zihinsel Engelli Öğrenciler

Zihinsel engelli öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir. Ayrıca yapılacak tercih doğrultusunda kodlayıcı eşliğinde öğrencinin sınava girmesi için gerekli düzenleme yapılacaktır.

Bu öğrencilerin, yabancı dil testi sınavına katılmak istemeleri hâlinde velisinin RAM’a yazılı başvuru yapması ve bu bilginin MEBBİS-RAM Modülüne işlenmesi gerekmektedir.

SINAV KONULARI

Aşağıdaki tablolarda sınav kitapçığında yer alacak dersler yer almaktadır:

Tablo-1

5, 6 ve 7 nci Sınıf
Sıra No Ders Adı
1 Türkçe
2 Matematik
3 Fen Bilimleri
4 Sosyal Bilgiler
Tablo-2
8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı(8. sınıf müfredat programından hazırlanacaktır.)
S ır a No D ers Ad ı
1 Türkçe
2 Matematik
3 Fen Bilimleri
4 Sosyal Bilimler(T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)
Tablo-3
9, 10 ve 11 inci Sınıf
Sıra No Ders Adı
1 Türk Edebiyatı-Dil ve Anlatım-Türk Dili ve Edebiyatı
2 Matematik
3 Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji)
4 Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)

SINAV UYGULAMASI

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıfların sınavı, 03 Haziran 2018 yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00’da merkezî sistemle aynı anda başlayıp, tek oturum olarak yapılacaktır.

Sınavda 4 (dört) seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.30’da Fotoğraflı Sınav Giriş Belgelerinde belirtilen salona alınmak üzere hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında “Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi” ile kimlik belgeleri (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport), koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

Kimlik belgeleri yanında olmayan öğrenciler kesinlikle sınava alınmayacaktır.

Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar(işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna alınmayacaktır. Öğrenciler, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır.

Öğrenciler; “Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi” ndeki fotoğrafıyla karşılaştırılarak sınava alınacaktır.

Öğrenciler, “Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi” nde belirtilen salonda kendi sıra numarasında oturacaktır. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi sınıflarda salon görevlisi öğretmenlere ait olacaktır. Sınav başlamadan önce salonda görevli öğretmenler sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, bina sınav komisyonundan ağzı kapalı olarak alınan sınav güvenlik poşetleri, sınav salonlarında sınava giren öğrencilerin önünde sınav başlama saatinden 15 dakika önce usulüne uygun açılacaktır. Salonda görev öğretmenler, sınav güvenlik poşetinden çıkan sınav soru kitapçıkları ile cevap kâğıtlarını sayacak, basım hatası ve benzeri hatalar kontrol edecek; salon yoklama listesi ile karşılaştırmasını yaptıktan sonra, öğrencilere dağıtımını yapacaktır.

Öğrenci, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa salon görevlilerine söyleyecek, salon görevlileri bu durumu tutanak altına alacaktır. Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya kullanılamayacak durumdaysa; verilen yeni/yedek cevap kâğıdına öğrenci, kimlik bilgilerini salonda görevli öğretmenin açıklamalarına göre yazacak ve kodlayacak, yapılan hatalı veya eksik kodlamadan öğrenci ile birlikte salon görevlileri de sorumlu olacaklardır.

Salon görevlileri de, dağıtılan sınav evrakında yer alan bilgilerin öğrenciye ait olup olmadığını kontrol edecektir. Öğrenciler sınav öncesinde soru kitapçıklarını kontrol ederek eksik sayfa veya baskı hatası tespit ederse kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.

Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak ve bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınav güvenliğinin sağlanması için ilk 30 dakikası tamamlanmadan sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala, hiçbir öğrenci sınav salonundan çıkamaz.

Öğrenci, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini siyah yumuşak uçlu kurşun kalemle yapacaktır.

Öğrenci, cevap kâğıdındaki imza bölümüne imzasını silinmeyen bir kalemle atacaktır.

Cevap kâğıdında bulunan “Bu alanda işaretleme yapmayınız.” kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir. Her testin cevapları, cevap kâğıdında o test için ayrılmış bölüme işaretlenir. Cevap kâğıdı üzerinde dolu olarak gelen alanlar, zamanlama şeridi ve barkod alanlarında karalama ve işaretleme yapılmaz. İlgili testin cevapları cevap kâğıdında doğru alana ve kuralına uygun olarak işaretlenmediği takdirde değerlendirme sonuçlarından öğrenci sorumludur.

Öğrenci cevap kâğıdında yer alan kitapçık türü bölümünü kendisine verilen kitapçık türüne uygun olarak işaretleyecektir. Salon görevlileri de işaretlemenin doğruluğunu kontrol edecektir. Salon görevlileri sınıf öğrenci yoklama listesindeki kitapçık türünün kodlanacağı ilgili bölüme, öğrenciye verilen kitapçık türü ile cevap kâğıdında yer alan kitapçık türü kodlamasını dikkatli bir şekilde kontrol ederek yazacaktır.

Öğrenciler, cevaplarını siyah kurşun kalemle, soru kitapçığında yer alan açıklamalarda ve cevap kâğıdında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyeceklerdir.

Birden fazla cevap seçeneğinin işaretlenmesi hâlinde bu soruya verilen cevap, optik okuyucu tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.

Örneğe uygun işaretleme yapılmaması sebebiyle optik okuyucu tarafından okunamayan işaretlemelerde o soruya verilen cevap doğru olarak kabul edilmeyecektir.

Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirme işlemine alınmayacaktır. Sınav başlamadan önce salon görevlileri öğrencilere soruların cevaplarının cevap kâğıdına mutlaka işaretlenmesi hususunda gerekli uyarıyı yapacaktır.

Sınav esnasında kopya çekildiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi hâlinde kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecektir. Salon görevlileri kopya çektiğini tespit ettiği öğrencilerle ilgili durumu açıklayıcı tutanak hazırlayarak sınav evrakına eklenecektir.

Sınav kurallarına uymadığı tespit edilen öğrencilerin sınavı iptal edilecek ve devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmamak ve zaman kaybetmelerine yol açmamak için gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu öğrencilerin kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecek, sınavları da geçersiz sayılacaktır.

Sınav bitiminden sonra,

Öğrenciler, cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim edecek ve sınıf öğrenci yoklama listesine imzalarını atacaktır. Sınavlarını tamamlayan öğrencilerin sınav evrakı kesinlikle öğrenci sırasında bırakılmayacaktır.

Sınav görevlileri, sınav evraklarını toplayacak, sınav güvenlik poşetine koyup kapattıktan sonra soru kitapçıklarıyla birlikte bina sınav komisyonuna teslim edecektir.

Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik poşetlerini dönüş sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir. Talep edilmesi durumunda, soru kitapçıkları veli ya da öğrenciye verilebilecektir. Talep edilmeyen soru kitapçıkları il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından okul/kurumlarda kullanılmak üzere toplanacaktır.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik poşetinden çıkmaması ya da zarar görmüş olması,

Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

Başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması,

Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

Üzerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not ve benzeri dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel ve benzeri araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna girmesi,

Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,

Öğrencinin salon görevlilerince kopya çektiği tespit edilmesi,

Sınava girdiği hâlde, işaretlemeyi cevap kâğıdına yapmaması,

Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle geçerli kimlik belgesinde uyuşmazlık olması,

Sınav evrakına zarar verilmesi (sınav sürecince soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak; teslim etmemek ve benzeri), durumlarında “Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi” nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için, salon görevlilerince hazırlanan tutanaklar dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:

Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu tarafından okutulur.

İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.

Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjandan yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.

Tablo-4

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10, 11 inci Sınıflar için TASP Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık
Katsayıları
Test No Test Adı Ağırlık Katsayıları
1 Türkçe/Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım, Türk Dili ve Edebiyatı 3
2 Matematik 3
3 Fen Bilimleri 3
4 Sosyal Bilgiler/ Sosyal Bilimler 3
TOPLAM 12

PUAN=100+ [400*(TASP-En Küçük TASP)]/En Büyük TASP-En Küçük TASP TASP    : Toplam Ağırlıklı Standart Puan

En Küçük TASP: Hiçbir testi iptal edilmeyen öğrenciler içindeki en küçük TASP En Büyük TASP: Tüm Öğrenciler İçindeki En Büyük TASP

Kopya sonucu bazı testleri iptal edilen ve TASP Puanları, En Küçük TASP Puanın altında olan öğrencilerin, İOKBS puanları 100 puan olarak kabul edilecektir.SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

İOKBS sonuçları 18 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir.   .

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi” ni elektronik ortamdan alıp, onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verecektir.

BURSLULUKLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Bursluluk Başlangıcı

Bursluluk hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecektir.

Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlar

Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlara ilişkin iş ve işlemler “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği”nin 18 inci Maddesine göre yapılacaktır.

SINAV İTİRAZLARI

Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM’ye yapılabilecektir.

Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir.

6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazların incelenmesi için öğrenci velisi tarafından MEB Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Başkent/ANKARA Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat /ANKARA şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” hesabına 20 TL (yirmi TL KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir. Ücret yatırıp itiraz başvurusu ile birlikte banka dekontu/ATM işlem fişi göndermeyen adayların başvuruları dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

İtirazların cevaplanmasındaki süre için ÖDSGM’ye gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

109 YORUMLAR

 1. Ben 11.sınıfa gidiyorum ve gireceğim sınavda sadece 11.sınıf konuları okucak değil mi? 9 -10 konuları yok?

  • 13.06.2015 Tarihli Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS),11. Sınıflar Soru ve Cevaplarını İndirin incelersen soruların sınıf dağılımlarını görebilirsin

   9, 10, 11.Sınıf

   • Sorulara baktım 3 sınıf karışık heralde bu senede mi öyle olucak ona göre çalışıcamda söylerseniz çok iyi olur

    • Soruları inlecemişsen 9-10-11. sınıf konuları ve geçmiş yıllarda çıkmış soruları çalışman senin için yararlı olacaktır.

 2. 2.325 tl net maaşım var 2015 senesi toplam gelirim fazla mesailerle beraber kişi başına 10.000 tl üzerine çıkıyor bu hesaplama 2015 te alınan brüt ücretler üzerinden yatırılan sgk verileridir benim durumum nedir aylık net olarak hesaplarsak kişi başı 5.600 tl düşüyor sınava katılma hakkımız varmıdır?
  teşekkürler.

  • 2016 Parasız yatılılık ve bursluluk sınav başvuru şartlarında da belirtildiği gibi “Maddî imkânlardan yoksun bulunmak (Bunun için ailenin 2015 yılı yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın 2016 Malî Yılı için tespit edilen 7.529,40 TL (yedibinbeşüzyirmidokuz Lira kırk Kuruş)’u geçmemesi gerekir. Geliri bu rakamı geçenlerin, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında yer alanlar hariç hangi kontenjan grubunda olursa olsun PYBS başvuruları kabul edilmeyecektir.”Sizin toplam geliriniz sorulduğu için buna sizin fazla mesai ücretleri de girer vergilendirildiği için bunu göstermek zorundasınız.Bu yüzden 2325 tl ‘den değil fazla mesai ücretlerinin de dahil edildiği kısmını hesaba katmak zorundasınız.Bu yüzden başvuru şartlarını yerine getiremiyorsunuz.Şayet 2325 tl üzerinden başvuru yapar ve burs almayı hakederseniz bunu maliye bakanlığı tespit ederse ceza almanız sözkonusu olabilir.

 3. Eşimin maaşı ne t olarak 3160 . Brüt uzerindenmi hesaplanıyor acaba. Yoksa bodrodaki net uzerindenmi

  • Bordrodaki net maaş üzerinden hesaplayacaksınız.Net Maaş x 12 = / Ailedeki Fert Sayısı < 7.529,40 tl

 4. Öğretmenim. Maaş bordrosundan kesilen İLKSAN kredisi gelir hesabını etkiliyor mu?

  • Maaşınızdan kesilen ilksan kredisi sizin net maaşınızı düşürmez net maaş hesaba katılır .Krediler kira giderleri vs hesaplanmaz gelir esastır.Bu yüzden maaş bordronuzdaki net gelir esastır.

 5. Benim sorum şöyle olacak. Ben 2015 aralik ayi maaşım 3900 ben eşim ve 4 çocuğum var Benim evim var 750 TL kira aliyorum. Bir yandan da kirada oturuyorum 600 TL kira veriyorum. Sonucu değerlendirebilirmisiniz teşekkürler….

  • Kiranızı da geliriniz olarak göstermek zorunda olduğunuzdan maaş + kira geliri olarak hesap yapmalısınız sizden giderlerinizi istemiyor sadece gelir beyan kabul ediliyor.

 6. ben 2015 yılında çalışan olarak yıllık gelirimin toplamı kişi başına düşen miktar 8000 TL civarında idi. ancak ben 2016 yılında emekliye ayrıldım ve şu anda kişi başı yıllık gelir miktarım 5000 TL civarındadır. Benim çocuğumun bursluluk sınavına müracaatını sağlamak için ne yapmam gerekli bana bilgi verirseniz sevinirim. teşekkürler.

  • 2015 yılı gelirleri baz alındığı için söylediğiniz miktarlarda ise geliriniz başvuramıyorsunuz.

 7. Babam işsiz. Sınav için gerekli olan bordro beyanname gibi belgeler olmadan sinava katilabilir miyim? Bursa ihtiyacim var gerçekten. Bilgilendirirseniz sevinirim, teşekkürler.

  • Babanız işsiz ve bir geliri yok ise bunu da bu belgelendirmek zorundasınız.SGK dan bu belgeleri edinebilirsiniz.

 8. Babam işsiz. Sonav için istenen bordro beyanname gibi belgeler olmadan sinava nasil girebilirim? Bilgilendororseniz sevinirim

  • Babanız işsiz ve bir geliri yok ise bunu da bu belgelendirmek zorundasınız.SGK dan bu belgeleri edinebilirsiniz.

 9. anne çalışıyor baba çalışmıyor anne bodro alıcak baba ne evrak vericek bilgilendirirseniz sevinirim teşekkürler

  • Babanız işsiz ve bir geliri yok ise bunu da bu belgelendirmek zorundasınız.SGK dan bu belgeleri edinebilirsiniz.

 10. Merhaba.. ilk başvuruyu e-okul üzerinden yaptım..sırasıyla hangi adımları işleyerek ilerleyeceğim konusunda bilgilendirirseniz sevinirim..yani okulamı gideceğim..form okuldamı doldurulacak..teşekkürler

  • Yurt İçinde e-Okul Sistemine Kayıtlı Okullardan Yapılacak Başvuru İşlemleri

   Başvuru iş ve işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://www.odsgm.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır.

   5, 6, 7, 9, 10 ve 11 inci sınıfların sınav başvuruları 21 Mart-08 Nisan 2016 tarihlerinde alınacaktır.

   8 inci sınıf öğrencileri ayrıca PYBS’ye katılmayacak olup sadece başvuru şartları ile ilgili belgelerini 21 Mart-08 Nisan 2016 tarihlerinde okul müdürlüklerine ibraz edecekler ve şartları taşıyanların başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacaktır.

   ç. Ortaöğretim kurumlarının, meslek lisesi, teknik lise, genel lise ve imam hatip lisesi program türlerinde 11 inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin parasız yatılılık için pansiyonlu okul tercihleri 01-14 Ağustos 2016 tarihlerinde okul müdürlüklerince alınacaktır.

   Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu ve tercihlerini yapacaktır.

   Başvurunun yapılabilmesi için öğrenci velisi;

   ” (EK-1) Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” ve eklerini,

   “(EK-2) 2016 PYBS Başvuru Formunu” doldurarak okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır.

   Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili e-Okul sisteminden alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir alınmasını gerektirecek özel hizmet alma (engel) durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilecektir.

   Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

   Başvuru onaylandıktan sonra e-Okul sisteminde yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenecektir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

  • okula gidip müdür yardımcısından veya rehberlik servisinden forum alıp dolduracaksın ^_^

 11. Geçen sene bir eşimin üzerine işyerimiz vardı ve ben de eşimin yanında sigortalı olarak çalışıyordum. eşim bu sene şubatta öğretmen olarak atandı. İşyerimizi devrettik ve ben de şu an işsizim. acaba mali bilgilerde geçen senenin verileri mi bildirilecek yoksa şu anki durum mu belirtilecek? ayrıca öğretmen çocuğu seçeneğini seçmesinde bir mahsur var mı?

  • 2015 yılı mali verileri dikkate alınır.Öğretmen çocuğu kontenjanını seçmeniz gerekiyor .

 12. merhaba ..Yıllık kişi başına düşen miktar kağıda yazılandan daha az veya çok ise bursa girmemize engel olur mu?

  • Yıllık kişi başına düşen miktarın 2015 yılı aralık ayı bordrosunda yazılan miktar dikkate alındığından başvuruda yazılandan daha az veya çok ise sizin için problem teşkil eder.

 13. Annesi babası ayrı çocuklar ikisinindemi maaş bodrosunu gösterecek yoksa sadece vekaleti olduğunun mu ve nafaka da gösteriliyormu

 14. Merhaba benim maaşım 2.900 tl 4 kişiyiz ama 1.200 tl ev kredisi ödüyorum başvurabilirmiyim

  • Ödediğiniz krediler gelirinizden düşmeyeceğinden net maaş hesaplanır 2015 aralık ayı maaşınız 2900×12/4 < 7.529,40

 15. Merhaba maaşim 2900 tl ama 1300 tl ev kredisi ödüyorum burs başvurusu yapabilirmiyim.

 16. Bordroda 600Tl kadar ilksan ikraz kesintisi yapılıyor. Ve bunu da damga, kefaret ücreti, sendika aidatı gibi kesmiş. Bu durumda bordro da net ödenen kısma bakınca şartlar tutuyor. Başvuru uygun mu? Teşekkür ederim.

  • Sayın Hocam İlksan kesintisini hesaba katmayacaksınız.öğretmen çocuğu kontenjanından başvurmayı düşünüyorsanız zaten imkansız tek maaş 3 kişilik bir öğretmen ailenin şartları tutumuyor.maaş bordronuzun neti üzerinden başvuracaksınız ancak ilksan kredi kesintisini düşemezsiniz daha doğrusu hiçbir kredi,kira vs gideri düşemezsiniz.

 17. BEN ÖĞRETMENİM EŞİM ÇALIŞMIYOR ÜÇ ÇOCUĞÜM VAR EK DERS DAHİL OLACAK MI OLACAKSA HANGİ ÖĞRETMEN ÇOCUĞU BAŞ VURABİLİR Kİ MERAK EDİYORUM.BUNA Bİ ÇÖZÜM BULUN

  • Sayın öğretmenim e-devlet üzerinden alacağınız bordronuzda ek ders te yazıyor olacağından hesabınızı ona göre yapın zaten öğretmen kontenjan şartlarını hiçbir öğretmen çocuğu tutturamadığından anlamı da yok bu kontenjandan başvurunun.

 18. Merhaba 31.03.2016 itibarıyla işten ayrıldım şu an işsizim PYBS sınav başvurusu için nasıl bir yol izlemem gerekli. Bu başvuruda 2015 geliri mi baz alınır? Teşekkür ederim.

  • 2015 yılı geliri baz alınır.2015 yılı aralık ayı maaş bordronuz üzerinden hesap yapabilirsiniz.

  • 2017 bursluluk başvuruları için olabilirdi ancak şuan yaşadığınız durum için hayır 2015 yılı baz alınmış kılavuzda

 19. Merhaba size bir şey sormak istiyorum ben de sınava katılmak istiyorum 7.sınıf acaba son gün 8 nisan mı bugün 6 nisan birde ben bir şey götürecek miyim yani elimde bir evrak belge falan yoksa müdür yardımcısımı bana vericek ben bilmiyorumda annem babam çalışıyor beni bilgilendirirmisiniz çok endişe duyuyorum acaba bir şey diyecekler mi diye

  • 5, 6, 7, 9, 10 ve 11 inci sınıfların sınav başvurusu; 21 Mart – 08 Nisan 2016 tarihleri arasında yapılacaktır. Şartları taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacaktır.Okul idaresi sana EK-1 ve EK-2 formları verecek bunları doldurman ailenin 2015 yılı gelirini belgelendirmek zorundasın.

 20. İyi akşamlar 2015 yılında9 aylık çalışmıştım var 7700toplam eşimin ise pirim çıkış yapıldığı için kıdem tazminatı ile 22.515 yaklaşık 30 bin tl oluyo yalnız ben Ekim ayında n buyana çalışmıyorum bu durumda başvuru yapabilir miyiz teşekkürler

  • Geliriniz 12 aylık 30.000 tl ise bunu aile fert sayısına bölün bu rakamın 7.529,40 TL (yedibinbeşüzyirmidokuz Lira kırk Kuruş)’u geçmemesi gerekir.

 21. Çok teşekkür ediyorum kişi başına düşen gelir 7630tl yalnız ben çalışmıyorum ve eşime giriş çıkış yapıldığı için kıdem tazminatı da var bu göz önünde bulundurulmaz mı

 22. Merhaba benim net aylık 2620 tl 3çocuğum var bursluk sınavından yararlana bilirmiyiz cevap için teşekkürler.

 23. DEDEM MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜNDEN EMEKLİ ACABA ONUN KONTEJANINDAN YARARLANABİLİR MİYİM??

 24. gelirim 7529 tl nin altında eşim 14 temmuz 2016 tarihinde emeklilik için başvuru yaptı.maaş bağlandığında çocuğumuz burstan faydalanabilirmi.teşekkürler

 25. Benim kızım 5.sınıfta bursluluk hakkını kazanmıştı 8.sınıfa kadar bursluluk parasini aldı Lâkin 9.sınıfta özel okula kaydını yaptırmak zorunda kaldık 10.sınıfta tekrar devlet okuluna başlayacak bu durumda bursluluk parasini tekrar alabilirim veyahut tekrar sınava mı girmesi gerekiyor

 26. Oglum gecen sene kazandi ve aldi bu sene teog sonucları sonrası buzden tekrar gelurimiz ile ilgili belge ustenecek mi

 27. Kızım 5 sınıf bursluluk sınavında taban puanı geçerse hak kazanıyormu yada sıralamamı oluyor bilgi verirmisiniz

 28. İyi günler hocam.benim kızım burslu ve yatılı kalıyor. Oğlum ise 5.sinifta.o da bursluluk sınavına girebilir mi.bir kardes kazanmış sa ikincisi giremiyor dedi okuldaki rehber ogretmenimiz. Böyle birşey varmi

 29. İyi çalışmalar hocam.Yıl içinde sınav salonu başkanlığı ya da gözetmenliğinden alınan ücretler de gelir hesabına katarlar mı? Bilginiz var mı? Teşekkürler

  • E-devletten alacağınız bordro esas alınacağından tüm gelirleriniz burada beyan edildiğinden sınav görevi ücretlerinizde gelir olarak gözükecektir.

 30. hocam iyi günler benim oğlum 7.sınıfta okuyor ve bursluluk sınavına katılacak ben bir şirkette 9 yıl çalıştım ve 30 kasım 2016 yılında işten ayrıldım ve şuanda işsizlik maaşı almaktayım gelir durumumu nasıl yazmam gerekiyor bana bilgi vermenizi rica eder iyi çalışmalar dilerim

 31. öğretmenim eşimden ayrı yaşıyorum.2 çocuğum var.3 kişilik bir aileyiz.şu an açıktayım. maaşım düşük yatıyor 2350 gibi yatıyor. bordro 2016 yı mı göstereceğiz. 2017 ilk 3 ayı da gösteriliyormu. başvuru yapabilirmiyim. teşekkürler.

  • Bordro 2016 yılı gelirlerinizi esas alır 2017 yılı hesaplamada dikkate alınmaz.Bu yüzden kılavuzda beyan edilen 10760 tl yi geçmeyecek şekilde hesaplamalısınız

 32. İyi günler ben Mart 2016da işten ayrıldım. o tarihte ten itibaren gelir beyan edecek. Bir şey yok fakat muhtarlıktan kaşe imza istiyorlar anlamadım. Bilgilendirirseniz sevinirim.

 33. 9. sınıfta sınıf tekrarı yaptım 11. sınıfım sınava gire biliyor muyum aileme yük olmak istemiyorum yardımcı olurmusunuz

 34. 2017 yılı öğretmen çocuklarında fert başına düşen gelir oranı nedir

 35. hocam iyi günler,
  bir okulda müdür. yard.yım. daha yeni bu görevi yaptığımdan pek bir bilgim yok..
  şimdi biz öğrencilere formu verdikten sonra ve istenen belgeler bize ulaştıktan sonra nasıl başvuruyu yapıcazz..e okulda modül var ama öğrenci nasıl ekleniyor anlayamadım bir türlü..

 36. Meraba ben bursluluk sınavını kazanmıştım sonra özel okula gittim ve bursluluğum kesildi simdi devlet okulunda okuyorum tekrar burs alabilmek icin tekrar sinava girmemmi lazim yoksa bir yere basvurarak sinava girmeden alabilirmiyim

 37. benim kizim suanda devlet okullunda okuyor seneye özel okula gidecek bu bursluluk sinzvindzn yararlanabilirmi

 38. iyi günler hocam, okulumuzda babası serbest meslekte çalışan öğrenciler var, şoförlük yapıyor. dışardan bağkurlarını kendileri yatıranlar var. bunlar gerekli belgeyi nerden alacaklar ?

 39. Merhaba kaynanam yanımda kalıyor ve eşinden kalan maaş var göstermek zorundamiyiz

  • Bir mahkeme kararınız var ise bakıma muhtaçtır raporunuz var ise göstermek zorundasınız bunun dışında hanede yaşayan kişi olarak göstermek zorunda değilsiniz

 40. maaş bodromda net en son 2016 aralık ayında 2246 tl.yanlız vergi matrahı geçen aylar itibariyle 30985 tl gözüküyor.gelir olarak net ödenen maaş üzerinden mi hesap yapacağız. yoksa gelir vergisi matrahı üzerindenmi yapacağız. saygılar.

 41. Ben 9. Sınıfa gidiyorum ve parasız yatiliyim acaba Sinava girebilir miyim? Acil cevapppp…..

 42. HOCAM İYİ GÜNLER BEN VE EŞİM ÇALIŞMIYORUZ BUNUN İÇİN BAŞVURURKEN HANGİ KURUMDAN EVRAK TEMİN EDECEĞİZ..

  • 2016 yılına ait çalıştığınız/çalışmadığınız döneme ait bilgi ve belgeleri vergi daireleri,bağkur,sgk gibi kurumlardan temin edebilirsiniz.

 43. Hocam babam emekli ve maaşı uyuyor sınav belgelerini nasıl yapacağım

 44. Hocam babam emekli sınava girmek için ne yapmalıyım kandiliniz kutlu olsun cevaplarsanız beni çok mutlu edersiniz.iyi günler

 45. 4600 tl net gelirimiz var 2016 4 kişiydik 2017 5 kişi olduk 4kişi üzerindenmi 5 kişi üzerindenmi hesaplıyoruz

 46. Bende bisey soracaktim babam 2016 nin 8. Aynida is deistirdi suan baska çalışıyor simdi calistigi yerindenmi almamiz gerkiyor yoksa 2 sindendemi almamiz gerekiyor.

 47. Kazanmamız için belirli bir puan mı yapmamız gerekiyor yoksa bir sıralamaya mı girmemiz gerekiyor ?

 48. HOCAM, ÖZEL HAK TANINAN ÖĞRENCİLER DİREK BURS VERİLİYOR MU? SINAV SONUÇLARINA GÖRE Mİ DEĞERLENDİRİLİYORLAR ?

 49. Hocam benim gelirim eşim ben çalışıyoruz sskli 2tane kira gelirim var ben kendim kiradayim nasıl basvurabilirim

 50. Yanımda Çalışma bakanlığından çalışma izni olan sigortalı ve bütün ferlerinin oturma izni olan Gürcistan vatandaşı olan bir ailenin 5. sınıfa giden çocukları bu sınava girebilirler mi? Kendilerinin Türk Nüfus müdürlüklerinden verilmiş yabancı oturma kimliği var.Ve bu kimlikle bütün devlet dairelerinde kimlik yerine kullanabiliyorlar.Bu konuda bilgi verirseniz memnun olurum.Saygılar.

 51. Hocam net 3.500 maaşım var artı senede 5000 tl ikramiyem var üç çocuk sahibiyim lakin büyük oğlum 19 yaşını doldurdu okumuyor 5. sinif çocuğum için bursluluk sınavından yararlanabiliyor muyum

 52. Merhaba. SGK’lı çalışanım. Gelir belgesi olarak E-Devlet’ten alacağım SGK hizmet dökümü geçerli olur mu? 2016 yılında iş değiştirdim. Bu yüzden iş yerinden alacağım belge tüm 2016 yılını kapsamayacaktır. Belgeyi SGK’danmı vergi dairesinden mi almalıyım. Teşekkürler.

 53. Benim Babam inşatçı sigortası yatıyor sigortadan belge almam lazımmı TEŞEKKÜRLER.

 54. Hocam kolay gelsin size bir sorum olacaktı eşime EK5 tarım sigortası yatırıyorum aylık 500 TL bu yatırdığım gelir olarak kabul edilirmi okul müdürümüz öyle diyor.

 55. Ben 9.sınıfa gidiyorum peki hangi konular çıkacak ve kaç puan lazım kazanmamız için kazanırsak paramızı ne zaman alacagız ve nasıl 9.sınıf konuları hangisi agrır çıkacak.?

 56. Babam Doguda Asker Tazminat falan da alıyor maaşa ek. tazminat parası da net yıllık gelire dahilim Şimdiden Teşekkürler?

 57. Hocam muhasebeciden aldığım belgelerde gelir (gayrisafi milli has.) 60 bin gider 56 bin gozukuyosa eğer şart lara uyuyomuyum bilemedim. 4 kişilik bi aileyiz ayrıca.

 58. Merhaba maaş+kira gelirimiz var sınava girme hakkımız var benim sorum memleket uzak olduğundan kira kontratı yapamadık kira gelirini belirtmek zorunda mıyız? Belirtmezsek bir problem olurmu? Ayrıca üniversite öğrencilerinin aldığı kredi gelir sayılıyor mu? Teşekkürler

 59. Ya başvuru tarihini kaçırdım. Her sene başvuru süresi biraz üzüyor diye biliyorum bu sene de uzar mı ???

 60. İyi günler hocam. Kardeşim bursluluk sınavına başvurdu. Babamın aylık geliri başvuru şartlarına uygun. Ancak benim maaşım da eklenirse başvuru sağlayamaz hale geliyor. Bekar olduğum için benim maaşım da ailenin ortak gelirinden sayılır mı?

 61. Ben 6. Sınıfım bursluluk sınavına gireceğim ama 1. Sınıftan 6. Sınıfa kAdar olan tüm konular mi çıkacak yoksa sadece 6. Sinif konuları mi cevap verirseniz çok sevinirim

 62. Merhaba hocam,
  Benim oğlum 4 e gidiyor 4. sınıfın sonunda girince 5. sınıf için mi girmiş olur? Çünkü 5. sınıf haziranda girerse 6 için girmiş olacak ve 5 te burs alamayacak.Misal 11 de giren öğrenci de 12 için girmiş oluyor. Öyleyse 4. sınıfta başvuru yapıp 4. sınıfın haziranında giren öğrencide 5 için girmiş olur ve 5. sınıfta da burstan yararlanır. Aksi takdirde 5. sınıfta yararlanamıyor çünkü.Aydınlatırsanız sevinirim.Teşekkürler

 63. hocam merhaba; ben öğretmenim kızım 7. sınıfta bu sene limit arttığından başvuru yapabildik. fakat öğret. çocuğu kontenjanı %15 ten %5 e düşmüş. bu durumda öğretmen çocuğu taban puanı çok yukarı çıkar mı? geçen yıl taban puan düşüktü bu yıl tahminen ne olur. teşekkürler..

 64. 2 tane evi olan komsumuzun esi calismiyor baba taksici asgariden maasini yatiyor olarak gosteriyor biz ise kari koca calisip bir de ev kirasi oduyoruz yapilan bu sinavlarda keske evi var veya yok gibi bir secenekle de degerlendiriliyor olsak zenginin cocuguna burs verilirken isci cabalayan insana sirf maastan dolayi giremezsin denmesi adalet olmasa gerek.

 65. Bursluluk başvuru yapılırken evin yanında okul yok konteyjaninda olmam gerekirken diğer çocuk konteyjani olarak kayıtlı bulunuyorum bunu nasıl duzeltebiliriz. Çünkü aldigim puan 371 az değil eğer doğru olsaydı konteyjanim şuan kazanmış olacaktım. Ama bi hata yüzünden ben bursluluk sinavini kazanamadim. (Benim evimin yaninda ve yakınında okul yok.)

 66. Merhaba bursluluk sınavını kazandım ve 9. sınıfım acaba kazandıktan sonra bir işlem yapılması gerekiyor mu okul müdürü ile vesaire

 67. Merhaba Ben 10.Sınıf tekrar yapıcamda bende katılabilir’myim acaba bir soru olurmu acaba?

Comments are closed.