Ana sayfa Sınavlar PYBS 2019 Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Başvuruları ve Şartları

2019 Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Başvuruları ve Şartları

42900
109

Milli Eğitim Bakanlığı 2019 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBSKılavuzu .2019 Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Başvuruları ve Şartları

 

 

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 02 Haziran 2019 tarihinde Türkiye saatiyle saat 10.00’da, ÖDSGM tarafından yapılacaktır.

İOKBS, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla; Lefkoşa, Riyad, Medine, Cidde,Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek’te yapılacaktır.
Sınav başvurusu; 11-22 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Şartları taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacaktır.
Öğrenciler “2019 İOKBS Başvuru ve Uygulama e-Kılavuzu”na ve ilgili mevzuata,http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabilecektir.
Sınav başvurusunun yapılabilmesi için öncelikle öğrencinin e-Okul sisteminde kayıtlı ve bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.
Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamazlar.
Taksirli suçlar ile kabahat nevînde olanlar dışında işlenilen suçtan dolayı hükümlü bulunan öğrenciler bursluluk sınavına başvuramazlar.Özel öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler İOKBS’ye müracaat edebilirler; sınavı kazananlar Millî Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı yurt içindeki resmî, örgün okul/kurumlara (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) 30 Eylül 2019 tarihine kadar kayıt/nakil yaptırmaları hâlinde bu haklarından yararlanabilirler.
Ancak Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler; Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan çocukların özel okullara devam etmeleri durumunda da bursluluk hakları devam edecektir.

Ortaöğretim kurumlarında ortaöğretim süresi boyunca, bir defaya mahsus olmak üzere, parasız yatılı öğrenciler bursluluğa, burslu öğrenciler parasız yatılılığa geçebilir. Burslu öğrencilerin parasız
yatılılığa geçişleri sınavsız, parasız yatılı öğrencilerin bursluluğa geçişleri ise Bakanlıkça her yıl  merkezî sistemle yapılan bursluluk sınavına başvuru şartlarını taşımaları ve sınavı kazanmaları hâlinde gerçekleşecektir. Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden öğrencilere ayrıca burs verilmez.
İOKBS’ye başvuran öğrencilerin başvurularında belgelerin eksik ve yanlış olmaması için öğrenci velilerine rehberlik edilmesi, başvuru şartları ve özellikle mali durum ile kontenjan türüyle ilgili belgelerin tam olup olmadığının okul müdürlüklerince kurulan komisyon aracılığı ile kontrol edilmesi ve “2019 İOKBS ADAY BAŞVURU BİLGİLERİ FORMU”nun komisyon üyelerince de imzalandıktan sonra okul müdürü tarafından elektronik ortamda onaylanması gerekmektedir.
BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,
ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,
d. Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak,
e. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2018 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2019 Mali Yılı için tespit edilen 13.480,00 TL’yi (onüçbindörtyüzseksen) geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2018 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.
Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir.
Maddi imkânlardan yoksun olma durumu:
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nde yer alan “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde;
 EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ile beyana esas olan velinin ve eşi çalışıyor ise aynı zamanda eşinin, bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2018 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini gösteren belge,
 Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği,
 Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ile doğum tarihlerinin yazılı beyanı esastır.
 “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”den durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla EK-1’de yer alan Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname istenmez.

Kontenjan Dağılımı:

1) Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;
a) %10’u “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”e,
b) %5’i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan,
emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,
c) %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imamhatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,
ç) %80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışındaki diğer öğrencilere,
ayrılır.
2) Birinci fıkradaki kontenjanlardan; (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kontenjanların dolmaması hâlinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80’lik kontenjana ilave edilir. Öğretmen
çocuğuna ayrılan %5’lik kontenjanın dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan, öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelinin çocukları için
kullanılır, buna rağmen dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan %80’lik kontenjana ilave edilir.
Başvuru şartları altındaki tüm maddeler için verilen beyanlar ve belgeleri incelemek amacıyla okul müdürünün, ilgili müdür yardımcısının veya görevlendirilen bir müdür yardımcısının
başkanlığında, en az 2 (iki) üye öğretmenin yer aldığı bir komisyon oluşturulacaktır. Bu komisyon tarafından, maddi durumları 2019 Mali Yılı için tespit edilen miktarı geçmeyen ve kontenjanla ilgili durumunu belgelendiremeyen öğrencilerin başvuruları incelenip gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra “diğer öğrenci” kontenjanından müracaatları sağlanacaktır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

2.1. Yurt İçinde e-Okul Sistemine Kayıtlı Okullardan Yapılacak Başvuru İşlemleri
a. Başvuru iş ve işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır.
b. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıfların sınav başvuruları 11-22 Mart 2019 tarihleri arasında alınacaktır.
c. Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapacaktır.
ç. Başvurunun yapılabilmesi için öğrenci velisi;“EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” ve eklerini, okul
müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır.
Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili e-Okul sisteminden alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir
alınmasını gerektirecek özel hizmet alma (engel) durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilecektir.
d. Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi
sınav bitimine kadar saklanacaktır.
e. Başvuru onaylandıktan sonra e-Okul sisteminde yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

2.2. Yurt Dışındaki Öğrencilerin Sınav Başvuru İşlemleri Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı T.C. vatandaşı olan öğrenciler, T.C. kimlik numarasıyla,KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvuru yapacaklardır.
Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler, 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “MEB Denklik Yönetmeliği” dikkate alınarak
denklikleri yapıldıktan sonra sınava başvuru yapabileceklerdir. Bu öğrencilerden sınavı kazananlar 2019-2020 öğretim yılından itibaren MEB’e bağlı yurt içindeki resmî örgün okul/kurumlarda
(ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam etmeleri hâlinde bursluluktan  yararlanabileceklerdir. Yurt dışındaki okullarda öğrenimine devam eden veya bu okullara kayıt yaptıran öğrencilerin burslulukları iptal edilecektir.

BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

Öğrencinin;
a. e-Okul sistemindeki bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa,
b. Elektronik ortamda okul müdürlüğü, başvurusunu onaylamamışsa,
c. Başvuru için gerekli bilgi ve belgeler eksiksiz olarak okul müdürlüğüne teslim edilmemişse,
ç. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gördüğü hâlde, denkliği usulüne uygun düzenlenmemişse,başvuru geçersiz sayılır.

OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER

a. Okulunda kayıtlı öğrencilerin e-Okul sistemindeki bilgilerinin doğruluğunu ve güncelliğini başvuru süresi içerisinde kontrol ve takip etmek; eksiklik, hata veya çelişki bulunması hâlinde velisi ile işbirliği yapılarak bilgileri güncellemek,
b. İOKBS’ye başvurmak isteyen ve şartları taşıyan öğrencilere/velilere başvuru ve tercih işlemleriyle ilgili rehberlik etmek, başvuruda istenen belgeleri ve başvuru takvimini okul
panosunda duyurmak,
c. Velilerin ve öğrencilerin talep etmeleri hâlinde “2019 İOKBS Başvuru ve Uygulama eKılavuzu”na, http://www.meb.gov.tr veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşmalarını sağlamak,
ç. Okulunda sınav hizmeti alması gereken ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci varsa bu öğrenci velisini okulun bağlı bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne (RAM) yönlendirerek bu bilgilerinin MEBBİS-RAM modülüne işlenip işlenmediğini e-Okul sisteminden takip etmek,
d. Görme, işitme, zihinsel ve bedensel engelliler ortaokulları ile özel eğitim meslek liselerinde (bedensel ve işitme engelliler) öğrenim gören engelli öğrenciye ait “Özürlü/Engelli Sağlık
Kurulu Raporu”, “Özürlü/Engelli Kimlik Kartı” veya “Özürlü/Engelli Bilgisinin İşlendiği Nüfus Cüzdanı”nı başvuru tarihlerinde sınav tedbir hizmetinin yapılabilmesi için RAM’a topluca göndermek ve bu konuda öğrenci velilerini bilgilendirmek,
e. Komisyon olarak, İOKBS’ye başvuracak öğrencilerin başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıklarını, özellikle de kontenjan türüyle ilgili belgeye sahip olup olmadıklarını kontrol etmek ve “2019 İOKBS ADAY BAŞVURU BİLGİLERİ FORMU”nun imzalanmasını takip etmek ve onay ekranı üzerinde gerekli kontrolleri de yaparak onaylamak.
f. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusunu elektronik ortamda onaylamak, başvurunun 2 (iki) adet çıktısını alarak veliye inceletip imzalatmak ve mühürleyerek 1 (bir) tanesini öğrenci velisine teslim etmek, diğerini okul müdürlüğünde muhafaza etmek; başvuru şartlarını taşımayan öğrencilerin başvurularını ise reddetmek.
g. Okulun internet bağlantısının olmaması veya herhangi bir aksaklık nedeniyle başvuru onayının yapılamaması durumunda gerekli tedbirleri alarak başka bir okul veya il/ilçe millî eğitim
müdürlüğünün internet erişim imkânlarını kullanarak öğrenci başvurularını onaylamak,
ğ. Fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesini internet üzerinden alarak onaylayıp öğrenciye/öğrenci velisine teslim etmek. Fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesini kaybeden öğrencilere belgenin yenisini
çıkarıp onaylayarak vermek,
h. Öğrencilerin İOKBS’ye başvuru ve kayıt/kabul süresinde “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname” ve eklerindeki bilgilerinin doğruluğunu ilgili yerlerden araştırmak. Araştırma sonucunda velinin yanlış beyanda bulunduğunun tespiti hâlinde öğrenci velisi hakkında yasal işlem yapmak üzere durumu ilgili makamlara bildirmek ve öğrencinin başvurusunu veya bursluluk hakkını iptal etmek,
ı. Sınavı kazanan öğrencilerin sınav sonuç belgelerini çıkarmak ve ilgilileri bilgilendirmek.
i. Öğrenci başvurusu onaylanmayan öğrenciler değerlendirmeye alınmayacak ve sınava katılamayacaklardır.
SINAV KONULARI

Aşağıdaki tablolarda sınav kitapçığında bulunan dersler yer almaktadır:


SINAV UYGULAMASI

a. Sınav, 02 Haziran 2019 yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00’da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.
b. Sınavda 4’er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.
8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı (8. sınıf müfredat programından hazırlanacaktır.)
c. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler saat 09.30’da fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgelerinde belirtilen salona alınmak üzere hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi ile kimlik belgeleri (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport,
pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı), koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.
ç. Fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi ve kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava kesinlikle alınmayacaktır.
d. Öğrenciler üzerlerinde, kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç çanta, cep telefonu,telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve
benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi,kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna alınmayacaktır. Öğrenciler, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır.
e. Öğrenciler; fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesindeki fotoğrafıyla karşılaştırılarak sınava alınacaktır.
f. Öğrenciler, fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesinde belirtilen salonda kendi sıra numarasında oturacaktır. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi sınıflarda salon görevlilerine ait olacaktır. Sınav başlamadan önce salon görevlileri sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, bina sınav komisyonundan ağzı kapalı olarak alınan sınav güvenlik poşetleri, sınav salonlarında sınava giren öğrencilerin önünde sınav başlama saatinden 15 dakika önce usulüne uygun açılacaktır. Salon görevlileri, sınav güvenlik poşetinden çıkan sınav soru kitapçıkları ile cevap kâğıtlarını sayacak,basım hatası ve benzeri hataları kontrol edecek; salon yoklama listesi ile karşılaştırmasını yaptıktan
sonra, öğrencilere dağıtımını yapacaktır.
g. Öğrenci, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa salon görevlilerine söyleyecek, salon görevlileri bu durumu tutanak altına alacaktır. Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya kullanılamayacak durumdaysa; verilen yeni/yedek cevap kâğıdına öğrenci, kimlik bilgilerini salon görevlilerinin açıklamalarına göre yazacak ve kodlayacak, yapılan hatalı veya eksik kodlamadan öğrenci ile birlikte salon görevlileri de sorumlu olacaklardır.
ğ. Salon görevlileri de, dağıtılan sınav evrakında yer alan bilgilerin öğrenciye ait olup olmadığını kontrol edecektir. Öğrenciler sınav öncesinde soru kitapçıklarını kontrol ederek eksik sayfa veya baskı hatası tespit ederse kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.
h. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak ve bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınav güvenliğinin sağlanması için ilk 30 dakikası tamamlanmadan sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala, hiçbir öğrenci sınav salonundan çıkamayacaktır.
ı. Öğrenci, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini siyah,yumuşak uçlu kurşun kalemle yapacaktır.
i. Öğrenci, cevap kâğıdındaki imza bölümüne imzasını silinmeyen bir kalemle atacaktır.
j. Cevap kâğıdında bulunan “Bu alanda işaretleme yapmayınız.” kısmı hiçbir şekilde
işaretlenmeyecektir. Her testin cevapları, cevap kâğıdında o test için ayrılmış bölüme işaretlenir.
Cevap kâğıdı üzerinde dolu olarak gelen alanlar, zamanlama şeridi ve barkod alanlarında karalama ve işaretleme yapılmaz. İlgili testin cevapları cevap kâğıdında doğru alana ve kuralına uygun
olarak işaretlenmediği takdirde değerlendirme sonuçlarından öğrenci sorumludur.
k. Öğrenci cevap kâğıdında yer alan kitapçık türü bölümünü kendisine verilen kitapçık türüne uygun olarak işaretleyecektir. Salon görevlileri de işaretlemenin doğruluğunu kontrol edecektir.
Salon görevlileri sınıf öğrenci yoklama listesindeki kitapçık türünün kodlanacağı ilgili bölüme,öğrenciye verilen kitapçık türü ile cevap kâğıdında yer alan kitapçık türü kodlamasını dikkatli bir
şekilde kontrol ederek yazacaktır.
l. Öğrenciler, cevaplarını siyah kurşun kalemle, soru kitapçığında yer alan açıklamalarda ve cevap kâğıdında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili
seçeneği bularak işaretleyeceklerdir.
m. Birden fazla cevap seçeneğinin işaretlenmesi hâlinde bu soruya verilen cevap, optik okuyucu tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.
n. Örnek işaretlemeye uygun yapılmaması sebebiyle optik okuyucu tarafından okunamayan işaretlemelerde o soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.
o. Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirme işlemine alınmayacaktır. Sınav başlamadan önce salon görevlileri öğrencilere soruların cevaplarının cevap kâğıdına mutlaka
işaretlenmesi hususunda gerekli uyarıyı yapacaktır.
ö. Sınav esnasında kopya çekildiğinin Bina Sınav Komisyonu veya salon görevlilerince tespit edilmesi hâlinde kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecektir. Salon görevlileri kopya
çektiğini tespit ettiği öğrencilerle ilgili durumu açıklayıcı tutanak hazırlayarak sınav evrakına
ekleyecektir.
p. Sınav kurallarına uymadığı tespit edilen öğrencilerin sınavı iptal edilecek ve devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmamak ve zaman kaybetmelerine yol açmamak için gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu öğrencilerin kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecek, sınavları da geçersiz sayılacaktır.
r. Sınav bitiminden sonra:
i. Öğrenciler, cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecek ve sınıf öğrenci yoklama listesine imzalarını atacaktır. Sınavlarını tamamlayan öğrencilerin sınav evrakı kesinlikle öğrenci sırasında bırakılmayacaktır.
ii. Salon görevlileri, sınav evrakını toplayacak, sınav güvenlik poşetine koyup kapattıktan sonra soru kitapçıklarıyla birlikte bina sınav komisyonuna teslim edecektir.
iii. Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik poşetlerini dönüş sınav evrak kutularına koyarak kutuları seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir. Talep edilmesi durumunda, soru kitapçıkları veli veya öğrenciye verilebilecektir. Talep edilmeyen soru kitapçıkları il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından okul/kurumlarda kullanılmak üzere toplanacaktır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:

Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu tarafından okutulur.

İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.

Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjandan yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.

Tablo-4

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10, 11 inci Sınıflar için TASP Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık
Katsayıları
Test No Test Adı Ağırlık Katsayıları
1 Türkçe/Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım, Türk Dili ve Edebiyatı 3
2 Matematik 3
3 Fen Bilimleri 3
4 Sosyal Bilgiler/ Sosyal Bilimler 3
TOPLAM 12

PUAN=100+ [400*(TASP-En Küçük TASP)]/En Büyük TASP-En Küçük TASP TASP    : Toplam Ağırlıklı Standart Puan

En Küçük TASP: Hiçbir testi iptal edilmeyen öğrenciler içindeki en küçük TASP En Büyük TASP: Tüm Öğrenciler İçindeki En Büyük TASP

Kopya sonucu bazı testleri iptal edilen ve TASP Puanları, En Küçük TASP Puanın altında olan öğrencilerin, İOKBS puanları 100 puan olarak kabul edilecektir.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir.Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

109 YORUMLAR

 1. Ben 11.sınıfa gidiyorum ve gireceğim sınavda sadece 11.sınıf konuları okucak değil mi? 9 -10 konuları yok?

  • 13.06.2015 Tarihli Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS),11. Sınıflar Soru ve Cevaplarını İndirin incelersen soruların sınıf dağılımlarını görebilirsin

   9, 10, 11.Sınıf

   • Sorulara baktım 3 sınıf karışık heralde bu senede mi öyle olucak ona göre çalışıcamda söylerseniz çok iyi olur

    • Soruları inlecemişsen 9-10-11. sınıf konuları ve geçmiş yıllarda çıkmış soruları çalışman senin için yararlı olacaktır.

 2. 2.325 tl net maaşım var 2015 senesi toplam gelirim fazla mesailerle beraber kişi başına 10.000 tl üzerine çıkıyor bu hesaplama 2015 te alınan brüt ücretler üzerinden yatırılan sgk verileridir benim durumum nedir aylık net olarak hesaplarsak kişi başı 5.600 tl düşüyor sınava katılma hakkımız varmıdır?
  teşekkürler.

  • 2016 Parasız yatılılık ve bursluluk sınav başvuru şartlarında da belirtildiği gibi “Maddî imkânlardan yoksun bulunmak (Bunun için ailenin 2015 yılı yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın 2016 Malî Yılı için tespit edilen 7.529,40 TL (yedibinbeşüzyirmidokuz Lira kırk Kuruş)’u geçmemesi gerekir. Geliri bu rakamı geçenlerin, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında yer alanlar hariç hangi kontenjan grubunda olursa olsun PYBS başvuruları kabul edilmeyecektir.”Sizin toplam geliriniz sorulduğu için buna sizin fazla mesai ücretleri de girer vergilendirildiği için bunu göstermek zorundasınız.Bu yüzden 2325 tl ‘den değil fazla mesai ücretlerinin de dahil edildiği kısmını hesaba katmak zorundasınız.Bu yüzden başvuru şartlarını yerine getiremiyorsunuz.Şayet 2325 tl üzerinden başvuru yapar ve burs almayı hakederseniz bunu maliye bakanlığı tespit ederse ceza almanız sözkonusu olabilir.

 3. Eşimin maaşı ne t olarak 3160 . Brüt uzerindenmi hesaplanıyor acaba. Yoksa bodrodaki net uzerindenmi

  • Bordrodaki net maaş üzerinden hesaplayacaksınız.Net Maaş x 12 = / Ailedeki Fert Sayısı < 7.529,40 tl

 4. Öğretmenim. Maaş bordrosundan kesilen İLKSAN kredisi gelir hesabını etkiliyor mu?

  • Maaşınızdan kesilen ilksan kredisi sizin net maaşınızı düşürmez net maaş hesaba katılır .Krediler kira giderleri vs hesaplanmaz gelir esastır.Bu yüzden maaş bordronuzdaki net gelir esastır.

 5. Benim sorum şöyle olacak. Ben 2015 aralik ayi maaşım 3900 ben eşim ve 4 çocuğum var Benim evim var 750 TL kira aliyorum. Bir yandan da kirada oturuyorum 600 TL kira veriyorum. Sonucu değerlendirebilirmisiniz teşekkürler….

  • Kiranızı da geliriniz olarak göstermek zorunda olduğunuzdan maaş + kira geliri olarak hesap yapmalısınız sizden giderlerinizi istemiyor sadece gelir beyan kabul ediliyor.

 6. ben 2015 yılında çalışan olarak yıllık gelirimin toplamı kişi başına düşen miktar 8000 TL civarında idi. ancak ben 2016 yılında emekliye ayrıldım ve şu anda kişi başı yıllık gelir miktarım 5000 TL civarındadır. Benim çocuğumun bursluluk sınavına müracaatını sağlamak için ne yapmam gerekli bana bilgi verirseniz sevinirim. teşekkürler.

  • 2015 yılı gelirleri baz alındığı için söylediğiniz miktarlarda ise geliriniz başvuramıyorsunuz.

 7. Babam işsiz. Sınav için gerekli olan bordro beyanname gibi belgeler olmadan sinava katilabilir miyim? Bursa ihtiyacim var gerçekten. Bilgilendirirseniz sevinirim, teşekkürler.

  • Babanız işsiz ve bir geliri yok ise bunu da bu belgelendirmek zorundasınız.SGK dan bu belgeleri edinebilirsiniz.

 8. Babam işsiz. Sonav için istenen bordro beyanname gibi belgeler olmadan sinava nasil girebilirim? Bilgilendororseniz sevinirim

  • Babanız işsiz ve bir geliri yok ise bunu da bu belgelendirmek zorundasınız.SGK dan bu belgeleri edinebilirsiniz.

 9. anne çalışıyor baba çalışmıyor anne bodro alıcak baba ne evrak vericek bilgilendirirseniz sevinirim teşekkürler

  • Babanız işsiz ve bir geliri yok ise bunu da bu belgelendirmek zorundasınız.SGK dan bu belgeleri edinebilirsiniz.

 10. Merhaba.. ilk başvuruyu e-okul üzerinden yaptım..sırasıyla hangi adımları işleyerek ilerleyeceğim konusunda bilgilendirirseniz sevinirim..yani okulamı gideceğim..form okuldamı doldurulacak..teşekkürler

  • Yurt İçinde e-Okul Sistemine Kayıtlı Okullardan Yapılacak Başvuru İşlemleri

   Başvuru iş ve işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://www.odsgm.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır.

   5, 6, 7, 9, 10 ve 11 inci sınıfların sınav başvuruları 21 Mart-08 Nisan 2016 tarihlerinde alınacaktır.

   8 inci sınıf öğrencileri ayrıca PYBS’ye katılmayacak olup sadece başvuru şartları ile ilgili belgelerini 21 Mart-08 Nisan 2016 tarihlerinde okul müdürlüklerine ibraz edecekler ve şartları taşıyanların başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacaktır.

   ç. Ortaöğretim kurumlarının, meslek lisesi, teknik lise, genel lise ve imam hatip lisesi program türlerinde 11 inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin parasız yatılılık için pansiyonlu okul tercihleri 01-14 Ağustos 2016 tarihlerinde okul müdürlüklerince alınacaktır.

   Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu ve tercihlerini yapacaktır.

   Başvurunun yapılabilmesi için öğrenci velisi;

   ” (EK-1) Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” ve eklerini,

   “(EK-2) 2016 PYBS Başvuru Formunu” doldurarak okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır.

   Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili e-Okul sisteminden alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir alınmasını gerektirecek özel hizmet alma (engel) durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilecektir.

   Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

   Başvuru onaylandıktan sonra e-Okul sisteminde yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenecektir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

  • okula gidip müdür yardımcısından veya rehberlik servisinden forum alıp dolduracaksın ^_^

 11. Geçen sene bir eşimin üzerine işyerimiz vardı ve ben de eşimin yanında sigortalı olarak çalışıyordum. eşim bu sene şubatta öğretmen olarak atandı. İşyerimizi devrettik ve ben de şu an işsizim. acaba mali bilgilerde geçen senenin verileri mi bildirilecek yoksa şu anki durum mu belirtilecek? ayrıca öğretmen çocuğu seçeneğini seçmesinde bir mahsur var mı?

  • 2015 yılı mali verileri dikkate alınır.Öğretmen çocuğu kontenjanını seçmeniz gerekiyor .

 12. merhaba ..Yıllık kişi başına düşen miktar kağıda yazılandan daha az veya çok ise bursa girmemize engel olur mu?

  • Yıllık kişi başına düşen miktarın 2015 yılı aralık ayı bordrosunda yazılan miktar dikkate alındığından başvuruda yazılandan daha az veya çok ise sizin için problem teşkil eder.

 13. Annesi babası ayrı çocuklar ikisinindemi maaş bodrosunu gösterecek yoksa sadece vekaleti olduğunun mu ve nafaka da gösteriliyormu

 14. Merhaba benim maaşım 2.900 tl 4 kişiyiz ama 1.200 tl ev kredisi ödüyorum başvurabilirmiyim

  • Ödediğiniz krediler gelirinizden düşmeyeceğinden net maaş hesaplanır 2015 aralık ayı maaşınız 2900×12/4 < 7.529,40

 15. Merhaba maaşim 2900 tl ama 1300 tl ev kredisi ödüyorum burs başvurusu yapabilirmiyim.

 16. Bordroda 600Tl kadar ilksan ikraz kesintisi yapılıyor. Ve bunu da damga, kefaret ücreti, sendika aidatı gibi kesmiş. Bu durumda bordro da net ödenen kısma bakınca şartlar tutuyor. Başvuru uygun mu? Teşekkür ederim.

  • Sayın Hocam İlksan kesintisini hesaba katmayacaksınız.öğretmen çocuğu kontenjanından başvurmayı düşünüyorsanız zaten imkansız tek maaş 3 kişilik bir öğretmen ailenin şartları tutumuyor.maaş bordronuzun neti üzerinden başvuracaksınız ancak ilksan kredi kesintisini düşemezsiniz daha doğrusu hiçbir kredi,kira vs gideri düşemezsiniz.

 17. BEN ÖĞRETMENİM EŞİM ÇALIŞMIYOR ÜÇ ÇOCUĞÜM VAR EK DERS DAHİL OLACAK MI OLACAKSA HANGİ ÖĞRETMEN ÇOCUĞU BAŞ VURABİLİR Kİ MERAK EDİYORUM.BUNA Bİ ÇÖZÜM BULUN

  • Sayın öğretmenim e-devlet üzerinden alacağınız bordronuzda ek ders te yazıyor olacağından hesabınızı ona göre yapın zaten öğretmen kontenjan şartlarını hiçbir öğretmen çocuğu tutturamadığından anlamı da yok bu kontenjandan başvurunun.

 18. Merhaba 31.03.2016 itibarıyla işten ayrıldım şu an işsizim PYBS sınav başvurusu için nasıl bir yol izlemem gerekli. Bu başvuruda 2015 geliri mi baz alınır? Teşekkür ederim.

  • 2015 yılı geliri baz alınır.2015 yılı aralık ayı maaş bordronuz üzerinden hesap yapabilirsiniz.

  • 2017 bursluluk başvuruları için olabilirdi ancak şuan yaşadığınız durum için hayır 2015 yılı baz alınmış kılavuzda

 19. Merhaba size bir şey sormak istiyorum ben de sınava katılmak istiyorum 7.sınıf acaba son gün 8 nisan mı bugün 6 nisan birde ben bir şey götürecek miyim yani elimde bir evrak belge falan yoksa müdür yardımcısımı bana vericek ben bilmiyorumda annem babam çalışıyor beni bilgilendirirmisiniz çok endişe duyuyorum acaba bir şey diyecekler mi diye

  • 5, 6, 7, 9, 10 ve 11 inci sınıfların sınav başvurusu; 21 Mart – 08 Nisan 2016 tarihleri arasında yapılacaktır. Şartları taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacaktır.Okul idaresi sana EK-1 ve EK-2 formları verecek bunları doldurman ailenin 2015 yılı gelirini belgelendirmek zorundasın.

 20. İyi akşamlar 2015 yılında9 aylık çalışmıştım var 7700toplam eşimin ise pirim çıkış yapıldığı için kıdem tazminatı ile 22.515 yaklaşık 30 bin tl oluyo yalnız ben Ekim ayında n buyana çalışmıyorum bu durumda başvuru yapabilir miyiz teşekkürler

  • Geliriniz 12 aylık 30.000 tl ise bunu aile fert sayısına bölün bu rakamın 7.529,40 TL (yedibinbeşüzyirmidokuz Lira kırk Kuruş)’u geçmemesi gerekir.

 21. Çok teşekkür ediyorum kişi başına düşen gelir 7630tl yalnız ben çalışmıyorum ve eşime giriş çıkış yapıldığı için kıdem tazminatı da var bu göz önünde bulundurulmaz mı

 22. Merhaba benim net aylık 2620 tl 3çocuğum var bursluk sınavından yararlana bilirmiyiz cevap için teşekkürler.

 23. DEDEM MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜNDEN EMEKLİ ACABA ONUN KONTEJANINDAN YARARLANABİLİR MİYİM??

 24. gelirim 7529 tl nin altında eşim 14 temmuz 2016 tarihinde emeklilik için başvuru yaptı.maaş bağlandığında çocuğumuz burstan faydalanabilirmi.teşekkürler

 25. Benim kızım 5.sınıfta bursluluk hakkını kazanmıştı 8.sınıfa kadar bursluluk parasini aldı Lâkin 9.sınıfta özel okula kaydını yaptırmak zorunda kaldık 10.sınıfta tekrar devlet okuluna başlayacak bu durumda bursluluk parasini tekrar alabilirim veyahut tekrar sınava mı girmesi gerekiyor

 26. Oglum gecen sene kazandi ve aldi bu sene teog sonucları sonrası buzden tekrar gelurimiz ile ilgili belge ustenecek mi

 27. Kızım 5 sınıf bursluluk sınavında taban puanı geçerse hak kazanıyormu yada sıralamamı oluyor bilgi verirmisiniz

 28. İyi günler hocam.benim kızım burslu ve yatılı kalıyor. Oğlum ise 5.sinifta.o da bursluluk sınavına girebilir mi.bir kardes kazanmış sa ikincisi giremiyor dedi okuldaki rehber ogretmenimiz. Böyle birşey varmi

 29. İyi çalışmalar hocam.Yıl içinde sınav salonu başkanlığı ya da gözetmenliğinden alınan ücretler de gelir hesabına katarlar mı? Bilginiz var mı? Teşekkürler

  • E-devletten alacağınız bordro esas alınacağından tüm gelirleriniz burada beyan edildiğinden sınav görevi ücretlerinizde gelir olarak gözükecektir.

 30. hocam iyi günler benim oğlum 7.sınıfta okuyor ve bursluluk sınavına katılacak ben bir şirkette 9 yıl çalıştım ve 30 kasım 2016 yılında işten ayrıldım ve şuanda işsizlik maaşı almaktayım gelir durumumu nasıl yazmam gerekiyor bana bilgi vermenizi rica eder iyi çalışmalar dilerim

 31. öğretmenim eşimden ayrı yaşıyorum.2 çocuğum var.3 kişilik bir aileyiz.şu an açıktayım. maaşım düşük yatıyor 2350 gibi yatıyor. bordro 2016 yı mı göstereceğiz. 2017 ilk 3 ayı da gösteriliyormu. başvuru yapabilirmiyim. teşekkürler.

  • Bordro 2016 yılı gelirlerinizi esas alır 2017 yılı hesaplamada dikkate alınmaz.Bu yüzden kılavuzda beyan edilen 10760 tl yi geçmeyecek şekilde hesaplamalısınız

 32. İyi günler ben Mart 2016da işten ayrıldım. o tarihte ten itibaren gelir beyan edecek. Bir şey yok fakat muhtarlıktan kaşe imza istiyorlar anlamadım. Bilgilendirirseniz sevinirim.

 33. 9. sınıfta sınıf tekrarı yaptım 11. sınıfım sınava gire biliyor muyum aileme yük olmak istemiyorum yardımcı olurmusunuz

 34. 2017 yılı öğretmen çocuklarında fert başına düşen gelir oranı nedir

 35. hocam iyi günler,
  bir okulda müdür. yard.yım. daha yeni bu görevi yaptığımdan pek bir bilgim yok..
  şimdi biz öğrencilere formu verdikten sonra ve istenen belgeler bize ulaştıktan sonra nasıl başvuruyu yapıcazz..e okulda modül var ama öğrenci nasıl ekleniyor anlayamadım bir türlü..

 36. Meraba ben bursluluk sınavını kazanmıştım sonra özel okula gittim ve bursluluğum kesildi simdi devlet okulunda okuyorum tekrar burs alabilmek icin tekrar sinava girmemmi lazim yoksa bir yere basvurarak sinava girmeden alabilirmiyim

 37. benim kizim suanda devlet okullunda okuyor seneye özel okula gidecek bu bursluluk sinzvindzn yararlanabilirmi

 38. iyi günler hocam, okulumuzda babası serbest meslekte çalışan öğrenciler var, şoförlük yapıyor. dışardan bağkurlarını kendileri yatıranlar var. bunlar gerekli belgeyi nerden alacaklar ?

 39. Merhaba kaynanam yanımda kalıyor ve eşinden kalan maaş var göstermek zorundamiyiz

  • Bir mahkeme kararınız var ise bakıma muhtaçtır raporunuz var ise göstermek zorundasınız bunun dışında hanede yaşayan kişi olarak göstermek zorunda değilsiniz

 40. maaş bodromda net en son 2016 aralık ayında 2246 tl.yanlız vergi matrahı geçen aylar itibariyle 30985 tl gözüküyor.gelir olarak net ödenen maaş üzerinden mi hesap yapacağız. yoksa gelir vergisi matrahı üzerindenmi yapacağız. saygılar.

 41. Ben 9. Sınıfa gidiyorum ve parasız yatiliyim acaba Sinava girebilir miyim? Acil cevapppp…..

 42. HOCAM İYİ GÜNLER BEN VE EŞİM ÇALIŞMIYORUZ BUNUN İÇİN BAŞVURURKEN HANGİ KURUMDAN EVRAK TEMİN EDECEĞİZ..

  • 2016 yılına ait çalıştığınız/çalışmadığınız döneme ait bilgi ve belgeleri vergi daireleri,bağkur,sgk gibi kurumlardan temin edebilirsiniz.

 43. Hocam babam emekli ve maaşı uyuyor sınav belgelerini nasıl yapacağım

 44. Hocam babam emekli sınava girmek için ne yapmalıyım kandiliniz kutlu olsun cevaplarsanız beni çok mutlu edersiniz.iyi günler

 45. 4600 tl net gelirimiz var 2016 4 kişiydik 2017 5 kişi olduk 4kişi üzerindenmi 5 kişi üzerindenmi hesaplıyoruz

 46. Bende bisey soracaktim babam 2016 nin 8. Aynida is deistirdi suan baska çalışıyor simdi calistigi yerindenmi almamiz gerkiyor yoksa 2 sindendemi almamiz gerekiyor.

 47. Kazanmamız için belirli bir puan mı yapmamız gerekiyor yoksa bir sıralamaya mı girmemiz gerekiyor ?

 48. HOCAM, ÖZEL HAK TANINAN ÖĞRENCİLER DİREK BURS VERİLİYOR MU? SINAV SONUÇLARINA GÖRE Mİ DEĞERLENDİRİLİYORLAR ?

 49. Hocam benim gelirim eşim ben çalışıyoruz sskli 2tane kira gelirim var ben kendim kiradayim nasıl basvurabilirim

 50. Yanımda Çalışma bakanlığından çalışma izni olan sigortalı ve bütün ferlerinin oturma izni olan Gürcistan vatandaşı olan bir ailenin 5. sınıfa giden çocukları bu sınava girebilirler mi? Kendilerinin Türk Nüfus müdürlüklerinden verilmiş yabancı oturma kimliği var.Ve bu kimlikle bütün devlet dairelerinde kimlik yerine kullanabiliyorlar.Bu konuda bilgi verirseniz memnun olurum.Saygılar.

 51. Hocam net 3.500 maaşım var artı senede 5000 tl ikramiyem var üç çocuk sahibiyim lakin büyük oğlum 19 yaşını doldurdu okumuyor 5. sinif çocuğum için bursluluk sınavından yararlanabiliyor muyum

 52. Merhaba. SGK’lı çalışanım. Gelir belgesi olarak E-Devlet’ten alacağım SGK hizmet dökümü geçerli olur mu? 2016 yılında iş değiştirdim. Bu yüzden iş yerinden alacağım belge tüm 2016 yılını kapsamayacaktır. Belgeyi SGK’danmı vergi dairesinden mi almalıyım. Teşekkürler.

 53. Benim Babam inşatçı sigortası yatıyor sigortadan belge almam lazımmı TEŞEKKÜRLER.

 54. Hocam kolay gelsin size bir sorum olacaktı eşime EK5 tarım sigortası yatırıyorum aylık 500 TL bu yatırdığım gelir olarak kabul edilirmi okul müdürümüz öyle diyor.

 55. Ben 9.sınıfa gidiyorum peki hangi konular çıkacak ve kaç puan lazım kazanmamız için kazanırsak paramızı ne zaman alacagız ve nasıl 9.sınıf konuları hangisi agrır çıkacak.?

 56. Babam Doguda Asker Tazminat falan da alıyor maaşa ek. tazminat parası da net yıllık gelire dahilim Şimdiden Teşekkürler?

 57. Hocam muhasebeciden aldığım belgelerde gelir (gayrisafi milli has.) 60 bin gider 56 bin gozukuyosa eğer şart lara uyuyomuyum bilemedim. 4 kişilik bi aileyiz ayrıca.

 58. Merhaba maaş+kira gelirimiz var sınava girme hakkımız var benim sorum memleket uzak olduğundan kira kontratı yapamadık kira gelirini belirtmek zorunda mıyız? Belirtmezsek bir problem olurmu? Ayrıca üniversite öğrencilerinin aldığı kredi gelir sayılıyor mu? Teşekkürler

 59. Ya başvuru tarihini kaçırdım. Her sene başvuru süresi biraz üzüyor diye biliyorum bu sene de uzar mı ???

 60. İyi günler hocam. Kardeşim bursluluk sınavına başvurdu. Babamın aylık geliri başvuru şartlarına uygun. Ancak benim maaşım da eklenirse başvuru sağlayamaz hale geliyor. Bekar olduğum için benim maaşım da ailenin ortak gelirinden sayılır mı?

 61. Ben 6. Sınıfım bursluluk sınavına gireceğim ama 1. Sınıftan 6. Sınıfa kAdar olan tüm konular mi çıkacak yoksa sadece 6. Sinif konuları mi cevap verirseniz çok sevinirim

 62. Merhaba hocam,
  Benim oğlum 4 e gidiyor 4. sınıfın sonunda girince 5. sınıf için mi girmiş olur? Çünkü 5. sınıf haziranda girerse 6 için girmiş olacak ve 5 te burs alamayacak.Misal 11 de giren öğrenci de 12 için girmiş oluyor. Öyleyse 4. sınıfta başvuru yapıp 4. sınıfın haziranında giren öğrencide 5 için girmiş olur ve 5. sınıfta da burstan yararlanır. Aksi takdirde 5. sınıfta yararlanamıyor çünkü.Aydınlatırsanız sevinirim.Teşekkürler

 63. hocam merhaba; ben öğretmenim kızım 7. sınıfta bu sene limit arttığından başvuru yapabildik. fakat öğret. çocuğu kontenjanı %15 ten %5 e düşmüş. bu durumda öğretmen çocuğu taban puanı çok yukarı çıkar mı? geçen yıl taban puan düşüktü bu yıl tahminen ne olur. teşekkürler..

 64. 2 tane evi olan komsumuzun esi calismiyor baba taksici asgariden maasini yatiyor olarak gosteriyor biz ise kari koca calisip bir de ev kirasi oduyoruz yapilan bu sinavlarda keske evi var veya yok gibi bir secenekle de degerlendiriliyor olsak zenginin cocuguna burs verilirken isci cabalayan insana sirf maastan dolayi giremezsin denmesi adalet olmasa gerek.

 65. Bursluluk başvuru yapılırken evin yanında okul yok konteyjaninda olmam gerekirken diğer çocuk konteyjani olarak kayıtlı bulunuyorum bunu nasıl duzeltebiliriz. Çünkü aldigim puan 371 az değil eğer doğru olsaydı konteyjanim şuan kazanmış olacaktım. Ama bi hata yüzünden ben bursluluk sinavini kazanamadim. (Benim evimin yaninda ve yakınında okul yok.)

 66. Merhaba bursluluk sınavını kazandım ve 9. sınıfım acaba kazandıktan sonra bir işlem yapılması gerekiyor mu okul müdürü ile vesaire

 67. Merhaba Ben 10.Sınıf tekrar yapıcamda bende katılabilir’myim acaba bir soru olurmu acaba?

Comments are closed.