Ana sayfa Askeri Liseler Hava Kuvvetleri Uzman Erbaş Başvuruları ve Şartları

Hava Kuvvetleri Uzman Erbaş Başvuruları ve Şartları

Hava Kuvvetleri Uzman Erbaş Başvuruları ve Şartları,Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları,Hava Kuvvetleri Uzman Erbaş Alımları,Hava Kuvvetleri Uzman Erbaş Başvuruları,Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaşlık Başvuru Şartları

 

 

ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

Askerlik hizmetini yapmış veya yapıyor olmak (Askerlik hizmetini yapmamış olanlar ile tecilli olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 ve sonrası doğanlar),

En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (8 yıllık ilköğretim mezunları başvuramazlar)

TABLO-1’de belirtilen Piyade sınıfına ait kaynak olarak belirlenen bölümlerden birini bitirmiş veya aranan niteliklerden en az birine sahip olmak,

Askerlik hizmeti sona eren adaylar için, terhis tarihinden itibaren üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak ( 04 Nisan 2013 ve sonrası terhis olanlar),

Askerlik hizmeti devam eden adaylar için internette açıklanan eğitime katılış tarihi itibariyle terhis olmak ve Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde (TABLO-2) “Uzman erbaş olmaya layıktır” kararı bulunmak,

Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

ğ. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy-kilo standartları (TABLO-3) içinde olmak,

ı. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak ve taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak,

Askerî hastanelerden “Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık raporu almış olmak,

İlgili makamlar tarafından yapılan güvenlik soruşturması uygun olmak,

Yapılacak yazılı sınav ve seçim aşamalarında başarılı olmak ve Hava Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek,

Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteğiyle sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar, ilgili mevzuattaki şartları sağlamak şartıyla başvurabilirler.

Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış (04 Nisan 2013 tarihinden sonra sözleşmeli erliğe başlayan adaylar başvuramazlar), müteakip sözleşme süreleri içinde ve müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyla yirmi dokuz yaşını bitirmemiş olmak.

NOT 1: (Sözleşmeli erlik yapan adaylar www.tekok.edu.tr adresinde başvuru esnasında askerlik bilgileri kısmında “Askere Sevk Tarihi” alanına sözleşme başlangıç tarihi, “Terhis Tarihi” alanına ise sözleşme bitiş tarihini yazacaktır.)

NOT 2: Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evrakının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (Atama yapılmış ve eğitime başlamış olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.

ADAYLARIN BAŞVURU ESASLARI:

Başvurular; 04 Nisan 2016 Pazartesi günü başlayıp, 25 Nisan 2016 Pazartesi günü saat 08.00’da sona erecektir. Başvurular sadece tekok.edu.tr internet adresinde başvuru linkinde ilgili alanlara gerekli bilgileri doldurarak yapılacak olup, internet ortamı haricinde, posta yoluyla, telefon aracılığıyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvurular için herhangi bir ücret işlemi uygulanmamaktadır.

Elektronik ortamdaki kesinti, aksaklık vb. nedenlerden dolayı, vaktinde başvuru yapamayanlar ile hatalı başvuruda bulunanlar için ayrıca bir süre veya tekrar başvuru imkânı tanınmayacaktır.

İnternet adresindeki başvuru formunun, bizzat aday tarafından kontrol edilerek doldurulması gereklidir. Bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sıkıntılardan adaylar sorumludur.

ç. Askerlik hizmeti devam eden adaylar, dilekçe (TABLO-4) ile şahsi dosyalarının bulunduğu ilk amirlerine başvurmaları sonrasında, müracaatların ilk toplandığı makamlarda teşkil edilecek 3 (üç) kişilik bir heyet tarafından incelemeye tabi tutulacaktır. Bu heyetler:

Müstakil tabur ve eşidi komutanlıklarda; müracaat eden personelin bağlı bulunduğu bölük (batarya) komutanı ile tabur bağlısı diğer bir bölük (batarya) komutanı ve isteklinin bölüğünden bir astsubay, (bulunmadığı takdirde istekliyi tanıyan bir astsubay),

Alay/Grup ve eşidi komutanlıklarda; müracaat eden personelin bağlı olduğu tabur ve bölük (batarya) komutanı ile isteklinin bölüğünün bir astsubayından (bulunmadığı takdirde istekliyi tanıyan bir astsubay),

Askeri kurumlarda; kurum amiri tarafından belirlenecek istekliyi tanıyan iki subay ve bir astsubaydan,

Tugay, eşidi ve daha üst komutanlıklara doğrudan bağlı, müstakil bölük ve eşidi birlikler ile askeri kurumlarda, Kurmay Başkanlıkları tarafından veya Kurmay Başkanı tarafından yetki verilen amirlerce belirlenecek, istekliyi tanıyan iki subay ve bir astsubaydan oluşturulacaktır.

TABLO – 4’teki  Askerlik hizmeti devam eden adayların dilekçe örneğini görmek için tıklayınız.

Değerlendirme heyeti incelemeyi bitirdikten sonra her aday için;

Nitelik Belgesi tanzim edecek,

TABLO – 2’deki Nitelik belgesi örneği için tıklayınız.

Nitelik Belgesinde “”Uzman erbaş olmaya layıktır” kararı olan adayların başvuru dilekçesi alacak,

Hakkında “Uzman erbaş olmaya layıktır” kararı olan adayların; Nitelik belgesi, başvuru dilekçesi, adli ve/veya askeri mahkemelerde işlemi olanlara ait belgeler, varsa RDM süresine ait tespitler ile arşiv araştırma sonucu, yazılı sınavlarda başarılı olmaları ve seçim aşamalarına çağrılmaları durumunda, seçim aşamaları sırasında kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylarla birlikte gönderilecektir.

Hakkında olumlu kanaat edinilen adayın, internet üzerinden başvurması sağlanacak, adayların elektronik ortamdaki başvuruları, ilgili Birlik Komutanları tarafından kontrol edilecektir.

UYARI : Haklarında olumsuz Nitelik Belgesi doldurulan adayların, başvuruları kabul edilmeyeceği için, ilgili Birlik Komutanlıkları tarafından başvuru yaptırılmayacak, yazılı sınav ve seçim aşamalarına gönderilmeyecektir.

Askerlik hizmeti devam eden adaylar, olumlu nitelik belgesine sahip olmaları halinde

www.tekok.edu.tr internet adresinden başvuru yapabileceklerdir.

Askerlik hizmeti sona eren adaylar ise direkt olarak tekok.edu.tr internet adresinden başvuru yapabilecek ve seçim aşamalarına gelirken doldurmuş oldukları dilekçeyi beraberinde getireceklerdir.

TABLO – 5’teki Terhis olan erbaş/erler için dilekçe örneğini görmek için tıklayınız.

Başvurusu kabul edilen adaylara, faaliyet takviminde belirtilen tarihte tekok.edu.tr internet adresi üzerinden, yazılı sınav çağrısı yapılacaktır. Adayın internet üzerinden durumunu takip ederek hareket etmesi, kendi sorumluluğu olarak kabul edilecektir. Bu husus, ilgili Birlik Komutanları tarafından askerlik hizmeti devam eden adaya hatırlatılacaktır.

ğ. Seçim aşamaları faaliyet takviminde belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Askerlik hizmeti devam eden ve yazılı sınavda başarılı olan adaylardan 06 Haziran 2016 tarihinden önce terhis olacakların belgeleri (nitelik belgesi ve başvuru dilekçesi); ilgili Birlik Komutanlığı tarafından askeri kurye kanalı ile, 03 Haziran 2016 tarihine kadar Hv.Tek.Okl.K.lığı İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme ve Yerleştirme Komutanlığı Er/Erbaş Kısmına (Gaziemir/İZMİR) gönderilecektir.

Sınav/Seçim aşamaları tarihinde ve/veya yerinde bir değişiklik olması halinde, yeni sınav/seçim aşamaları tarihi ve yeri tekok.edu.tr internet adresinden yayımlanacak olup adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

ı. Adayların 2016 yılı içerisinde seçim aşamaları sınavlarına bir defa katılma hakları vardır. Seçim aşaması sınavlarına katılan adaylara aynı yıl içerisinde ikinci defa başvuru yapma hakkı verilmeyecektir.

Başvuru sayfasında doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluktan aday sorumludur.

BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR:

İnternet ortamında doldurulması gereken ilgili hanelerin doldurulmaması, yaş, cinsiyet, mezuniyet durumu vb. bilgilerde eksiklik, yanlışlık, tutarsızlık olması, yapılan başvurunun ve formun eksiksiz olarak tamamlanmasına dair işlemin sonuçlandırılmaması, başvuru için belirlenen tarihler arasında başvuru yapılmaması, internet haricinde posta/kargo vb. ile başvuru yapılması ve İKDSY K.lığı tarafından yapılacak incelemeler sonucunda adayın gerekli giriş şartlarını taşımadığının belirlenmesi durumunda, başvurular geçersiz sayılacaktır.

Belgelerde, adayların beyanları esas olup, bu beyanların eksik yada hatalı bilgi içermesi durumunda, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (Atama yapılmış ve eğitime başlamış olsalar dahi) adayın işlemlerine son verilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9’uncu maddesi uygulanabilecektir.

YAZILI SINAVLARA İLİŞKİN GENEL ESASLAR:

Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve sınava gelirken getirecekleri belgeler, faaliyet takviminde belirtilen tarihte tekok.edu.tr internet adresimizden duyurulacaktır.

Genel Kültür ve Genel Yetenek yazılı sınavları faaliyet takviminde belirtilen tarihte yapılacaktır.

(1) Genel Kültür Sınavında; adayların Atatürkçülük, İnkılâp Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Uluslararası Kurumlar ve Antlaşmalar (NATO, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, vb.), Türkiye Coğrafyası, Vatandaşlık Bilgisi ile Türkiye ve Dünya ile ilgili güncel konular başta olmak üzere benzeri konulardaki genel kültür bilgileri ölçülmektedir. Sınav; beş seçenekli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır.

Genel Yetenek Sınavı, sözel ve sayısal yetenek olmak üzere, iki bölüm halinden oluşmaktadır. Her iki yetenek bölümünde de adayların, sözel, sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerileri ölçülmektedir. Sınav; beş seçenekli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır.

Genel Kültür ve Genel Yetenek Sınavları ayrı ayrı 100 puan üzerinden değerlendirilmekte olup; yazılı sınavda başarılı olabilmek için, ayrı ayrı belirlenen baraj puanı ve üzerinde puan alınması gerekmektedir. (Örneğin her iki sınavın baraj puanı 50 ise her birinden 50 ve üzeri not alanlar başarılı sayılırlar. Genel Kültürde Sınavından 72, Genel Yetenek Sınavından 44 alan aday yazılı sınavdan başarısız sayılır.)

Askerlik hizmeti devam eden adaylar, yazılı sınavlardan sonra birliklerine döneceklerdir.

ç. Sonuçlar ve başarılı olan adayların diğer seçim aşamalarına nerede ve ne zaman katılacağı, faaliyet takviminde belirtilen tarihte www.tekok.edu.tr internet adresinden açıklanacaktır.

Gerek görüldüğü takdirde Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından sınav merkezleri ve sınav tarihlerinde değişiklik yapılabilecektir.

SEÇİM AŞAMALARINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR:

Evrak İnceleme ve Ön Kontrol:

Seçim aşamalarına çağrılan adayların, T.C kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport, Evlilik Cüzdanından herhangi biri ile İnternet’te yayımlanan ve seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getirmeleri gereken belgeleri tam olarak getirip getirmedikleri, getirilen belgelerin adayların internet üzerinden başvuru sırasında beyan ettiği bilgileri doğrulayıp doğrulamadığı kontrol edilir. Yapılan kontrolde başvuru koşullarını sağlamadığı tespit edilen adaylar seçim aşamalarına katılamazlar.

Ön Sağlık Muayenesi:

Ön sağlık muayenesi, pratisyen veya uzman askeri tabip ve diş tabiplerince yapılan, adayın TSK’deki görevlere uyarlık bakımından (Silahlı Kuvvetler personelinin mesleki gerekliliği olan fiziksel görünüm ve sağlık yeteneklerine uygun olup olmadığının) değerlendirildiği, ileri tetkik gerektirmeyen hastalık ve arızaların tespit edildiği bir muayenedir.

Ön sağlık muayenesinde amaç, adayın normal yaşamını etkileyecek bir sağlık problemi olup olmadığını değerlendirmek değil, Silahlı Kuvvetler personelinin mesleki gerekliliği olan fiziksel ve psikolojik güçlüklere uygun sağlık niteliklerinin varlığını değerlendirmektir. Bu muayenede, adaylarda aranan başlıca kriterler aşağıda belirtilmiş olup adaylardan;

Sağlık durumu itibariyle, Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testine katılamayacak durumda

olmamak,

Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak, göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde yara, yanık, leke, kellik, nevüs, tatuaj, keloid, skatris ve cilt hastalığından izler bulunmamak, düztaban olmamak, konuşmasında kusuru bulunmamak, gözlerinde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık ve arızalar bulunmamak, kalp, ortopedik, cilt, ürolojik, ağız-çene-diş hastalıkları ve arızaları vb. bulunmamak,

TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy-kilo standartları (TABLO-3) içinde olmak, (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşortman ile ölçülür.)

UYARI: . Adaylar ön sağlık muayene sonucuna, muayenenin yapıldığı seçim aşamasının yerini terk etmeden, itiraz edebilir. Bu durumda heyetteki farklı bir hekim tarafından sadece itiraza konu olan kriter açısından yeniden değerlendirilir. Bu itiraz muayenesinin sonucunda verilen karar nihaidir, itiraz edilemez. Ön sağlık muayenesini geçemeyen adaylar elenirler ve diğer aşamalara devam edemezler.

Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testi: (FYDT)

Test; şınav, mekik ve 400 m. koşu branşlarından yapılacaktır.

Başarılı olmak için; her bir branştan en az 50 puan almak kaydıyla, ortalama 60 puan ve üzerinde not almak gereklidir. Herhangi bir branşta baraj puanını geçemeyen aday elenmektedir. TABLO-6’daki Puanlama tablosu için tıklayınız.

Adaylar seçim aşaması sınavına gelirken yanlarında eşortman, şort ve spor ayakkabısı getireceklerdir.

Fiziki Yetenek ve Değerlendirme Testlerinin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda (ameliyatlı, burkulma, kırık vb.) bulunan adaylar sınavlara kabul edilmeyecek ve kendilerine ayrı bir sınav tarihi tahsis edilmeyecektir.

UYARI: Fiziki Yetenek ve Değerlendirme Testlerine katılacak adaylar testlerin uygulanmasına yönelik herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacaklardır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır.

Mesleki Uygulama Sınavı:

Mesleki Uygulama Sınavı; sınıfla ilgili araç, gereç, silah ve cihaz üzerinde uygulamalı olarak yapılmaktadır.

Değerlendirme; 100 tam puan üzerinden yapılmaktadır.

Karar Mülakatı:

Mülakat sınavında; adayın genel görünümü, davranışı, söylenenleri doğru anlaması, konuşmasındaki akıcılığı, kendini ifade becerisi, mantıklı, tutarlı ve aksaksız konuşması, kendini anlatma kabiliyeti, ikna gücü, bireysel zenginlik ve kültürü, kendine güveni, heyecan durumu, psikolojik yapısı, davranışları ve Hv.K.K.lığına uygunluğu değerlendirilmektedir.

Mülakat değerlendirmesi sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve yukarısında puan alanlar başarılı olmuş sayılmaktadır.

Hastaneye Sevk İşlemleri:

Karar Mülakatı neticesinde başarılı olan adaylar “Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık raporu almak amacıyla; askeri hastanelere sevk edilir. Alınan sağlık raporu sonuçlarının tarafımıza nasıl bildirileceği ile ilgili hususlar, seçim aşamalarında kurulan hastane sevk biriminde ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

Seçim Aşamalarına İtiraz Esasları:

Seçim aşamalarının bir gün içerisinde bitirilmesi esas alınır. Ön sağlık, FYDT ve mülakat aşamalarından herhangi birinde elenme olması durumunda adaylar tarafından, eleme yapılan seçim aşamasının yapıldığı yeri terk etmeden aynı gün içerisinde yazılı olarak itiraz etmek mümkündür.

Sonuçlar için yapılacak olan itirazlar, “İtiraz İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu” tarafından, ilgili yasal mevzuatta belirtilen esaslara göre değerlendirilmekte ve itirazın sonucu adaya sözlü olarak aynı gün içerisinde bildirilmektedir. (Ön sağlık, FYDT ve mülakat aşamalarının yapıldığı yer terk edildikten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz)

İtiraz Komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen adaylar, ilgili komisyonda yeniden değerlendirmeye tabi tutulmakta ve başarılı olmaları halinde bir sonraki aşamadan itibaren devam edebilmektedir. İtirazın reddedilmesi halinde ikinci bir itiraz hakkı bulunmamaktadır.

Değerlendirme ile İlgili Esaslar:

Hastane muayenesi sonucunda, ”Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık raporu alan adaylar arasından, güvenlik soruşturma işlemleri olumlu sonuçlananların, ilgili yasal mevzuatta belirtilen esaslara göre performans puanları hesaplanmaktadır.

Adaylar, performans puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacaktır. Adaylar, puanı en yüksekten başlanmak suretiyle Hv.K.K.lığının ihtiyaçları, adayların diploma, bonservis, sertifika, kurs belgesi vb. ilave yetenekleri de dikkate alınarak kontenjanlar doğrultusunda asil/yedek olarak yerleştirilecektir.

Asıl ve yedek aday isim listelerinin onaylanmasına müteakip, eğitime katılış tarihleri ve katılış esnasında getirilecekleri belge ve malzemeler, tekok.edu.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Ayrıca bir çağrı mektubu, elektronik posta gönderilmeyecek veya gazete ilanı verilmeyecektir.

Sonuçları takip etmek adayların sorumluluğunda olup, çağrıldıkları tarihte gelmeyen adaylar haklarından vazgeçmiş sayılacaktır. Adayların bu duyuruları dikkatle takip etmeleri, belirtilen hususları eksiksiz ve zamanında yerine getirmeleri kendi yararlarına olacaktır.

ADAYLAR İÇİN ÖNEMLİ DUYURULAR

Hava Kuvvetleri Komutanlığına en az lise ve dengi okulların ilgili bölümlerinden mezun olan adaylar arasından uzman çavuş kadrolarına, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu esaslarına göre personel temini yapılacaktır. “Uzman Onbaşı” statüsünde temin yapılmayacaktır.

Diğer kuvvetlerde sözleşmeli er olarak görev yapıp Hv.K.K.lığında uzman erbaş olmak için başvuruda bulunan adaylar özlük ve idari işlemleri için kendi kuvvet komutanlıklarıyla iletişime geçecek, Hv.K.K.lığı kesinlikle aranmayacaktır. Diğer kuvvetlere ait özlük ve idari konuları kapsayan sorulara cevap verilmeyecektir.

Adaylar bilgilendirme işlemlerini tekok.edu.tr genel ağ adresinden takip edeceklerdir. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların www.tekok.edu.tr genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

Adayların maddi ve manevi kayıplara uğramaması için bu başvuru kılavuzunda belirtilen nitelikleri taşıyıp taşımadıklarından emin olarak seçim aşamalarına gelmesi önemlidir.

Adayların kaybolan, çalınan, zarara uğrayan eşya ve malzemelerinden Hv.Tek.Okl.K.lığı sorumlu değildir. Bu konuda sorumluluk adaylarda olmakta olup bu türden eşyaları için her türlü önlem alma sorumluluğu da yine adaylara aittir.

Adaylara gerekli görüldüğü taktirde kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, adayların kendilerinin ya da kendilerine ulaşılabilecek yakınlarının cep telefonlarını başvuru esnasında doğru ve eksiksiz beyan etmeleri gerekmektedir.

Askeri hizmeti devam eden adaylara, sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince MY 52-13 TSK Erbaş ve Er İşlemleri Yönergesine göre diğer izinler kapsamında (Sınav belgelerini ibraz etmeleri halinde kanuni izinlerine mahsuben) izin verilecektir.

Sigara paketi, çakmak, cep telefonu, hesap makinesi, çağrı cihazı, fotoğraf makinesi ve benzeri eşyalar ile sınava/seçim aşamalarına girilmeyeceği ve sınav/seçim merkezlerinin giriş nizamiyelerinde emanete alınmayacağı için adaylar bu gibi malzemeleri yanlarında getirmeyecek/bulundurmayacaklardır.

Adayların terhis tarihi olarak, terhis belgelerinde yazan tarih esas alınacak olup, hava değişimi nedeniyle Kıt’alarından ilişiği eğitim başlangıç tarihinden önce kesilse bile terhis tarihi uygun olmayacağından adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Basvuru Kılavuzu.2016 pdf

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.