Uzman Erbaş Kimdir ? Başvuru Esasları Nelerdir ?

UZMAN ERBAŞ KİMDİR ?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde devamlılık arz eden teknik ve kritik kadro görev yerlerinde yetişmiş personel istihdam etmek maksadıyla 1986 yılında uzman erbaş uygulamasına geçilmiş ve uygulama halen devam etmektedir. Uzman erbaş, uzman çavuşları ve uzman onbaşıları ifade eder.

Uzman çavuş, en az ortaokul veya dengi okul mezunu olup, muvazzaflık hizmetini çavuş rütbesi ile tamamlayanlardan muvazzaflık hizmetini müteakip, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin devamlılık arz eden teknik ve kritik uzmanlık gerektiren kadro görev yerlerinde, Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre istihdam edilenler ile yönetmelikte belirtilen esaslara göre uzman onbaşılıktan uzman çavuşluğa geçirilenlerdir.

Uzman Onbaşı, en az ortaokul ve dengi okul mezunu olup, muvazzaflık hizmetini müteakip Türk Silahlı Kuvvetleri’nin devamlılık arz eden teknik ve kritik uzmanlık görev yerlerinde istihdam edilenlerdir.

UZMAN ERBAŞ ADAYLARINDA ARANACAK KOŞULLAR:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.

Askerlik hizmetinin 6 nci ayı ile terhisini takip eden üç yıl içerisinde başvurmak. Ortaokul, lise, yüksek okul veya fakülte mezunu olmak. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş, askeri öğrencilikle ile   ilişiği kesilmemiş olmak. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak, soruşturma altında veya yargılanıyor olmamak. TSK manevi şahsiyetine gölge düşürücü, askerlik   şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı, bölücü, ideolojik görüşü benimsememiş olmak.

UZMAN ERBAŞLIK HAKKINDA GENEL BİLGİLER:

Uzman erbaşların ilk göreve atanmaları eğitim sonunda çekilecek kura ile kadro ihtiyacına göre yapılmaktadır. İlk görev yerinde beş yılını doldurmayı müteakip dilekçe ile atanma isteğinde bulunabilirler.İhtiyaç ve muvazene durumuna göre boş kadro bulunduğu takdirde bu istekleri yerine getirilir.

Uzman erbaşlar 5 yılda bir atama görürler ve Subay -Astsubaylar gibi harcırah alabilmektedirler. Uzman erbaşlar Subay ve Astsubaylar gibi günlük çalışma saatlerine tabi olarak görevlerini ifa ederler.

Mesainin bitmesiyle birlikte uzman erbaşlarımız görevlerini yerine getirmenin huzuru içinde kendilerine sağlanan servis imkanlarından istifade ile evlerine dönerler.

Nöbet hizmetlerine dahil olanlar ve kışlada gece görevi almış olanların dışında bulunan uzman erbaşlar mesai bitiminden sonra evlerine gidebilirler.

UZMAN ERBAŞLARA SAĞLANAN SOSYAL HAKLAR VE İMKANLAR:

Uzman erbaşlar imkanlar ölçüsünde kendilerine tahsis edilen oranlarda MSB.lığına ait konutlardan istifade edebilmektedirler.

Göreve başlaması ile T.C. Emekli Sandığına üyeliği başlayan uzman erbaşlar emekli olabilme imkanına sahip olurlar.

Ayrıca garnizonlarında bulunan Mehmetçik Gazinolarında kendileri ve ailelerine sunulan kaliteli ve ucuz hizmetten istifade imkanına sahip olurlar.

Uzman erbaşlık hizmeti esnasında, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre, Kuvvet Komutanlığınca ihtiyaç bildirildiğinde, en az 1 yıllık hizmetten sonra sözleşme süresi içinde müracaat eden lise ve dengi okul mezunu uzman erbaşlar, 27 yaşından büyük olmamak şartıyla 926 sayılı Personel Kanunu ve Sınıf Okulları Yönetmeliğindeki şartları taşıyorlarsa Hv.K.K.lığı ihtiyaç duyduğu takdirde Astsubay Sınıf Okullarındaki öğrenim ve eğitimi müteakip Astsubay nasbedilirler.

Uzman erbaşlar ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tüm sağlık işlemleri için 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu hükümleri uygulanır.

Uzman erbaşların sözleşmeleri sona ermek suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılmaları halinde Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzman erbaş olarak görev yaptıkları süre kadar kendilerinin ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin muayene ve tedavilerinin Askeri Hastahanelerde ücretsiz olarak yapılmasına devam edilir.

Uzman erbaşlar sözleşmenin onaylandığı tarihten itibaren göreve başlamış olmak kaydıyla, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunundaki uzman jandarma çavuşlara ait aylık gösterge tablosu üzerinden aylık alırlar.

Uzman onbaşılar 11 nci derecenin 1 nci kademesinden, uzman çavuşlar ise 10 ncu derecenin 1 nci kademesinden giriş yaparlar.

Kendi kusurları olmaksızın hizmet sürelerinin uzatılmaması nedeniyle veya sözleşme süresini bitirip ayrılanlara, ayrıldıkları tarihte almakta oldukları net maaşları tutarının, bütün ödemeler dahil iki katının, hizmet süreleri toplamı ile çarpımından bulunacak miktarda ikramiye verilir.

Sözleşme süresi içinde vefat edenlerin kanuni mirasçılarına iki maaş tutarında ölüm yardımı ödeneği verilir. Ayrıca hak ettiği ikramiye de mirasçılarına aynen ödenir.

Uzman erbaşlar ilk sözleşmelerini müteakip bedeli karşılığında zati tabanca edinebilirler. Görevli olmadıkları zamanlarda da resmi veya sivil elbise ile tabancalarını göze görünmeyecek şekilde taşıyabilirlir.

En az 10 yıl görev yaparak Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanlara istifa veya istifa etmiş sayılmak suretiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan Subay ve Astsubaylar gibi, emeklilik durumunda ise emekli subay ve astsubaylar gibi silah taşıma ruhsatı verilir.

Uzman erbaşların özlük hakları konularında iyileştirme çalışmalarına halen devam edilmekte ve her geçen gün daha iyi duruma gelinmektedir.

ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

Askerlik hizmetini yapmış veya yapıyor olmak (Askerlik hizmetini yapmamış olanlar ile tecilli olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir),

Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve sonrası doğanlar),

ç. En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (8 yıllık ilköğretim mezunları başvuramazlar)

TABLO-1’de belirtilen sınıflara ait kaynak olarak belirlenen bölümlerden birini bitirmiş ve aranan niteliklerden en az birine sahip olmak,

Askerlik hizmeti sona eren adaylar için, terhis tarihinden itibaren üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak ( 27 Ağustos 2012 ve sonrası terhis olanlar),

Askerlik hizmeti devam eden adaylar için en geç 05 Nisan 2016 tarihi itibariyle terhis olacak ve Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde (TABLO-2) 80 ve üzeri not almış olmak,

Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

ğ. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

En az 164 cm., en fazla 210 cm. boyunda olmak ve (TABLO-3) ‘de belirtilen boy-kilo standartları içinde olmak,

ı. Askerlik hizmeti sırasında; üste hakaret, emre itaatsizlikle ısrar, mukavemet, amir ve üste fiili taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’inci Maddesinde yazılı suçlardan hükümlü bulunmamak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak,

  1. Askerî hastanelerden “Hv.K.K.lığında Sınıfında Uzman Erbaş Olur.” kararlı sağlık raporu

almış olmak,

  1. İlgili makamlar tarafından yapılan güvenlik soruşturması uygun olmak,
  2. Yapılacak yazılı sınav ve seçim aşamalarında başarılı olmak ve Hava Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek,
  3. Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteğiyle sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar, ilgili mevzuattaki şartları sağlamak şartıyla başvurabilirler.
  4. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış (27 Ağustos 2012 tarihinden sonra sözleşmeli erliğe başlayan adaylar başvuramazlar), müteakip sözleşme süreleri içinde ve müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyla yirmi dokuz yaşını bitirmemiş olmak.

NOT 1: (Sözleşmeli erlik yapan adaylar www.tekok.edu.tr adresinde başvuru esnasında askerlik bilgileri kısmında “Askere Sevk Tarihi” alanına sözleşme başlangıç tarihi, “Terhis Tarihi” alanına ise sözleşme bitiş tarihini yazacaktır.)

NOT 2: Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 MART 1997 tarihli ve 22931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenler ile müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların müracaatları kabul edilmez/iptal edilir.

NOT 3: Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evrakının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (Atama yapılmış ve eğitime başlamış olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.

ADAYLARIN BAŞVURU ESASLARI:

Başvurular; 27 Ağustos 2015 Perşembe günü başlayıp, 05 Ekim 2015 Pazartesi günü saat 08.00’da sona erecektir. Başvurular sadece www.tekok.edu.tr internet adresinde alan başvuru linkinde ilgili alanlara gerekli bilgileri doldurarak yapılacak olup, internet ortamı haricinde, posta yoluyla, telefon aracılığıyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvurular için herhangi bir ücret işlemi uygulanmamaktadır.

Elektronik ortamdaki kesinti, aksaklık vb. nedenlerden dolayı, vaktinde başvuru yapamayanlar ile hatalı başvuruda bulunanlar için ayrıca bir süre veya tekrar başvuru imkânı tanınmayacaktır.

İnternet adresindeki başvuru formunun, bizzat aday tarafından kontrol edilerek doldurulması gereklidir. Bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sıkıntılardan adaylar sorumludur.

ç. Askerlik hizmeti devam eden adaylar, dilekçe (TABLO-4) ile şahsi dosyalarının bulunduğu ilk amirlerine başvurmaları sonrasında, müracaatların ilk toplandığı makamlarda teşkil edilecek 3 (üç) kişilik bir heyet tarafından incelemeye tabi tutulacaktır. Bu heyetler:

Müstakil tabur ve eşidi komutanlıklarda; müracaat eden personelin bağlı bulunduğu bölük (batarya) komutanı ile tabur bağlısı diğer bir bölük (batarya) komutanı ve isteklinin bölüğünden bir astsubay, (bulunmadığı takdirde istekliyi tanıyan bir astsubay),

Alay/Grup ve eşidi komutanlıklarda; müracaat eden personelin bağlı olduğu tabur ve bölük (batarya) komutanı ile isteklinin bölüğünün bir astsubayından (bulunmadığı takdirde istekliyi tanıyan bir astsubay),

Askeri kurumlarda; kurum amiri tarafından belirlenecek istekliyi tanıyan iki subay ve bir astsubaydan,

Tugay, eşidi ve daha üst komutanlıklara doğrudan bağlı, müstakil bölük ve eşidi birlikler ile askeri kurumlarda, Kurmay Başkanlıkları tarafından veya Kurmay Başkanı tarafından yetki verilen amirlerce belirlenecek, istekliyi tanıyan iki subay ve bir astsubaydan oluşturulacaktır.

TABLO – 4’teki Askerlik hizmeti devam eden adayların dilekçe örneğini görmek için tıklayınız.

Değerlendirme heyeti incelemeyi bitirdikten sonra her aday için;

Nitelik Belgesi (kapalı ve mühürlü zarf içerisinde) tanzim edecek,

TABLO – 2’deki Nitelik belgesi örneği için tıklayınız.

Nitelik Belgesi toplam notu % 80 ve yukarı olanlardan başvuru dilekçesi alacak,

Hakkında olumlu kanaat edinilen ve % 80 ve yukarısında nitelik belgesi puanı olan adayların, nitelik belgesi ve başvuru dilekçesini, adli ve/veya askeri mahkemelerde işlemi olanlara ait belgeler, varsa RDM süresine ait tespitler ile arşiv araştırma sonucu da, yapılacak yazılı sınavlarda başarılı oldukları ve seçim aşamalarına çağrıldıkları takdirde, seçim aşamalarında kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylarla birlikte göndermek üzere, şahsi dosyasında muhafaza edilmesini sağlayacaktır. Hakkında olumlu kanaat edinilen adayın, internet üzerinden başvurması sağlanacak, adayların elektronik ortamdaki başvuruları, ilgili Birlik Komutanları tarafından kontrol edilecektir.

UYARI : Haklarında olumsuz Nitelik Belgesi doldurulan adayların, başvuruları kabul edilmeyeceği için, ilgili Birlik Komutanlıkları tarafından başvuru yaptırılmayacak, yazılı sınav ve seçim aşamalarına gönderilmeyecektir.

Askerlik hizmeti devam eden adaylar, olumlu nitelik belgesine sahip olmaları halinde

www.tekok.edu.tr internet adresinden başvuru yapabileceklerdir.

Askerlik hizmeti sona eren adaylar ise direkt olarak www.tekok.edu.tr internet adresinden başvuru yapabilecek ve seçim aşamalarına gelirken doldurmuş oldukları dilekçeyi beraberinde getireceklerdir.

TABLO – 5’teki Terhis olan erbaş/erler için dilekçe örneğini görmek için tıklayınız.

Başvurusu kabul edilen adaylara, faaliyet takviminde belirtilen tarihte www.tekok.edu.tr internet adresi üzerinden, yazılı sınav çağrısı yapılacaktır. Adayın internet üzerinden durumunu takip ederek hareket etmesi, kendi sorumluluğu olarak kabul edilecektir. Bu husus, ilgili Birlik Komutanları tarafından askerlik hizmeti devam eden adaya hatırlatılacaktır.

ğ. Seçim aşamaları faaliyet takviminde belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Askerlik hizmeti devam eden adaylardan 05 Ocak 2016 tarihinden önce terhis olacakların belgeleri (nitelik belgesi ve başvuru dilekçesi); ilgili Birlik Komutanlığı tarafından askeri kurye kanalı ile, 15 Aralık 2015 tarihine kadar Hv.Tek.Okl.K.lığı İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme ve Yerleştirme Komutanlığı Er/Erbaş Kısmına (Gaziemir/İZMİR) gönderilecektir.

Sınav/Seçim aşamaları tarihinde ve/veya yerinde bir değişiklik olması halinde, yeni sınav/seçim aşamaları tarihi ve yeri www.tekok.edu.tr internet adresinden yayımlanacak olup adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

ı. 2016 yılı içinde yapılacak olan uzman erbaş seçim aşamalarına başvuran adaylara aynı yıl içinde ikinci bir seçim aşaması planlanması durumunda mevcut başvuruları geçerli olacaktır.

Adayların 2016 yılı içerisinde seçim aşamaları sınavlarına bir defa katılma hakları vardır. Seçim aşaması sınavlarına katılan adaylara aynı yıl içerisinde ikinci defa başvuru yapma hakkı verilmeyecektir.

  1. Başvuru sayfasında doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluktan aday sorumludur.

BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR:

İnternet ortamında doldurulması gereken ilgili hanelerin doldurulmaması, yaş, cinsiyet, mezuniyet durumu vb. bilgilerde eksiklik, yanlışlık, tutarsızlık olması, yapılan başvurunun ve formun eksiksiz olarak tamamlanmasına dair işlemin sonuçlandırılmaması, başvuru için belirlenen tarihler arasında başvuru yapılmaması, internet haricinde posta/kargo vb. ile başvuru yapılması ve İKDSY K.lığı tarafından yapılacak incelemeler sonucunda adayın gerekli giriş şartlarını taşımadığının belirlenmesi durumunda, başvurular geçersiz sayılacaktır.

Belgelerde, adayların beyanları esas olup, bu beyanların eksik yada hatalı bilgi içermesi durumunda, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (Atama yapılmış ve eğitime başlamış olsalar dahi) adayın işlemlerine son verilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9’uncu maddesi uygulanacaktır.

YAZILI SINAVLARA İLİŞKİN GENEL ESASLAR:

Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve sınava gelirken getirecekleri belgeler, faaliyet takviminde belirtilen tarihte www.tekok.edu.tr internet adresimizden duyurulacaktır.

Genel Kültür ve Genel Yetenek yazılı sınavları faaliyet takviminde belirtilen tarihte yapılacaktır.

(1) Genel Kültür Sınavında; adayların Atatürkçülük, İnkılâp Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Uluslararası Kurumlar ve Antlaşmalar (NATO, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, vb.), Türkiye Coğrafyası, Vatandaşlık Bilgisi ile Türkiye ve Dünya ile ilgili güncel konular başta olmak üzere benzeri konulardaki genel kültür bilgileri ölçülmektedir. Sınav; beş seçenekli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır.

Genel Yetenek Sınavı, sözel ve sayısal yetenek olmak üzere, iki bölüm halinden oluşmaktadır. Her iki yetenek bölümünde de adayların, sözel, sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerileri ölçülmektedir. Sınav; beş seçenekli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır.

Genel Kültür ve Genel Yetenek Sınavları ayrı ayrı 100 puan üzerinden değerlendirilmekte olup; yazılı sınavda başarılı olabilmek için, ayrı ayrı belirlenen baraj puanı ve üzerinde puan alınması gerekmektedir. (Örneğin her iki sınavın baraj puanı 50 ise her birinden 50 ve üzeri not alanlar başarılı sayılırlar. Genel Kültürde Sınavından 72, Genel Yetenek Sınavından 44 alan aday yazılı sınavdan başarısız sayılır.)

Askerlik hizmeti devam eden adaylar, yazılı sınavlardan sonra birliklerine döneceklerdir.

ç. Sonuçlar ve başarılı olan adayların diğer seçim aşamalarına nerede ve ne zaman katılacağı, faaliyet takviminde belirtilen tarihte www.tekok.edu.tr internet adresinden açıklanacaktır.

Gerek görüldüğü takdirde Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından sınav merkezleri ve sınav tarihlerinde değişiklik yapılabilecektir.

SEÇİM AŞAMALARINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR:

  1. Evrak İnceleme ve Ön Kontrol:

Seçim aşamalarına çağrılan adayların kimlikleri ile internette yayımlanan ve seçim aşamalarına gelirken adayların getirmeleri gereken belgeleri tam ve eksiksiz olarak getirip getirmedikleri ile belgelerin adayların beyan ettiği bilgileri doğrulayıp doğrulamadığı kontrol edilmektedir.

  1. Ön Sağlık Muayenesi:

Yazılı sınavda başarılı olan adayların; fiziki muayene ve basit tetkiklerle kolayca tespit edilebilen fiziksel veya diğer sağlık problemlerini belirlemek ve Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testi seçim aşamalarında adayın herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşmaması için genel sağlık kontrolü yapmak amacıyla yapılmaktadır. Ön sağlık muayenesinde başarılı olan adaylar, Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testine tabi tutulacaklardır. Bu muayenede, adaylarda aranan başlıca kriterler aşağıda belirtilmiş olup adaylardan;

Sağlık durumu itibariyle, Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testine katılamayacak durumda olmamak (ameliyatlı, burkulma, kırık v.b.),

Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak, düztabanlık, iskelet bozukluğu, ameliyat izleri, göğüs kafesi veya omurgasında şekil bozukluğu, vücudun herhangi bir yerinde dikkat çekici dövme ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, çiçek bozukluğu, kellik ve cilt hastalığından kaynaklanan iz bulunmamak,

Ağız ve diş yapısında; fonasyon bozukluğu, konjenital anomaliler, ön dişlerde diestema (dişler arası boşluk), ortodontik anomalisi (açık kapanış, derin kapanış, sınıf 2, sınıf 3 kapanış, çapraşıklık vb.), diş eti hastalıkları, çene eklemi bozuklukları, diş yüzeyinde kalıcı renk değişiklikleri, dil ve ağız içi dokularda hijyeni bozacak enfeksiyon (apikal lapse, apikal fistül, kist vb.), diş noksanlığı (konjenital veya diş çekimine bağlı) ve diş çürükleri (estetik, fonasyon ve hijyen açısından değerlendirilir) bulunmamak,

Türkçeyi kusursuz konuşmak, dilde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak,

En az 164 cm., en fazla 210 cm. boyunda olmak ve (TABLO-3)’de belirtilen boy-kilo standartları içinde olmak, (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşortman ile ölçülür.)

Gözde renk ayırt etme kusuru ile şaşılık vb. kusurların bulunmamak, şartları aranmaktadır.

UYARI: Adayların maddi ve manevi kayıplara uğramaması için; adayların uygun boy ve kiloda olup olmadığından ve yukarıda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarından emin olarak seçim aşamalarına gelmesi önemlidir.

Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testi: (FYDT)

Test; şınav, mekik ve 400 m. koşu branşlarında yapılacaktır.

Başarılı olmak için; her bir branştan en az 50 puan almak kaydıyla ortalama 60 puan ve üzerinde not almak gereklidir. Herhangi bir branşta baraj puanını geçemeyen aday elenmektedir. TABLO-6’daki Puanlama tablosu için tıklayınız.

Adaylar seçim aşaması sınavına gelirken yanlarında eşortman, şort ve spor ayakkabısı getireceklerdir.

Fiziki Yetenek ve Değerlendirme Testlerinin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda (ameliyatlı, burkulma, kırık vb.) bulunan adaylar sınavlara kabul edilmeyecek ve kendilerine ayrı bir sınav tarihi tahsis edilmeyecektir.

UYARI: Fiziki Yetenek ve Değerlendirme Testlerine katılacak adaylar testlerin uygulanmasına yönelik herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacaklardır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır.

ç. Mesleki Uygulama Sınavı:

Mesleki Uygulama Sınavı; sınıfla ilgili araç, gereç, silah ve cihaz üzerinde uygulamalı olarak yapılmaktadır.

Değerlendirme; 100 tam puan üzerinden yapılmaktadır.

Karar Mülakatı:

Mülakat sınavında; çeşitli tekniklerle, adayın genel görünümü, davranışı, konuşmasındaki akıcılığı, mantıklı ve aksaksız konuşması, anlama ve anlatma kabiliyeti, kendine güveni, psikolojik yapısı, davranışları ve Hv.K.K.lığına uygunluğu değerlendirilmektedir.

Mülakat değerlendirmesi sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve yukarısında puan alanlar başarılı olmuş sayılmaktadır.

Hastaneye Sevk İşlemleri:

Karar Mülakatı neticesinde başarılı olan adaylar “Hv.K.K.lığında               Sınıfında Uzman Erbaş

Olur.” kararlı sağlık raporu almak amacıyla; askeri hastanelere sevk edilir. Alınan sağlık raporu sonuçlarının tarafımıza nasıl bildirileceği ile ilgili hususlar, seçim aşamalarında kurulan hastane sevk biriminde ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

Seçim Aşamalarına İtiraz Esasları:

Seçim aşamalarının bir gün içerisinde bitirilmesi esas alınır. Ön sağlık, FYDT ve mülakat aşamalarından herhangi birinde elenme olması durumunda adaylar tarafından, eleme yapılan seçim aşamasının yapıldığı yeri terk etmeden aynı gün içerisinde yazılı olarak itiraz etmek mümkündür.

Sonuçlar için yapılacak olan itirazlar, “İtiraz İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu” tarafından, ilgili yasal mevzuatta belirtilen esaslara göre değerlendirilmekte ve itirazın sonucu adaya sözlü olarak aynı gün içerisinde bildirilmektedir. (Ön sağlık, FYDT ve mülakat aşamalarının yapıldığı yer terk edildikten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz!)

İtiraz Komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen adaylar, ilgili komisyonda yeniden değerlendirmeye tabi tutulmakta ve başarılı olmaları halinde bir sonraki aşamadan itibaren devam edebilmektedir. İtirazın reddedilmesi halinde ikinci bir itiraz hakkı bulunmamaktadır.

  1. Değerlendirme ile İlgili Esaslar:

Hastane muayenesi sonucunda, ” Hv.K.K.lığında          Sınıfında Uzman Erbaş Olur.” kararlı

sağlık raporu alan adaylar arasından, güvenlik soruşturma işlemleri olumlu sonuçlananların, ilgili yasal mevzuatta belirtilen esaslara göre performans puanları hesaplanmaktadır.

Adaylar, performans puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacaktır. Adaylar, puanı en yüksekten başlanmak suretiyle Hv.K.K.lığının ihtiyaçları, adayların diploma, bonservis, sertifika, kurs belgesi vb. ilave yetenekleri de dikkate alınarak kontenjanlar doğrultusunda asil/yedek olarak sınıflandırılacak/yerleştirilecektir.

Asıl ve yedek aday isim listelerinin onaylanmasına müteakip, eğitime katılış tarihleri ve katılış esnasında getirilecekler, www.tekok.edu.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Ayrıca bir çağrı mektubu, elektronik posta gönderilmeyecek veya gazete ilanı verilmeyecektir.

Sonuçları takip etmek adayların sorumluluğunda olup, çağrıldıkları tarihte gelmeyen adaylar haklarından vazgeçmiş sayılacaktır. Adayların bu duyuruları dikkatle takip etmeleri, belirtilen hususları eksiksiz ve zamanında yerine getirmeleri kendi yararlarına olacaktır.

ADAYLAR İÇİN ÖNEMLİ DUYURULAR

Hava Kuvvetleri Komutanlığına en az lise ve dengi okulların ilgili bölümlerinden mezun olan adaylar arasından uzman çavuş kadrolarına, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu esaslarına göre personel temini yapılacaktır. “Uzman Onbaşı” statüsünde temin yapılmayacaktır.

Diğer kuvvetlerde sözleşmeli er olarak görev yapıp Hv.K.K.lığında uzman erbaş olmak için başvuruda bulunan adaylar özlük ve idari işlemleri için kendi kuvvet komutanlıklarıyla iletişime geçecek, Hv.K.K.lığı kesinlikle aranmayacaktır. Diğer kuvvetlere ait özlük ve idari konuları kapsayan sorulara cevap verilmeyecektir.

Adaylar bilgilendirme işlemlerini www.tekok.edu.tr genel ağ adresinden takip edeceklerdir. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların www.tekok.edu.tr genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

ç. Adayların maddi ve manevi kayıplara uğramaması için bu başvuru kılavuzunda belirtilen nitelikleri taşıyıp taşımadıklarından emin olarak seçim aşamalarına gelmesi önemlidir.

Adayların kaybolan eşya ve malzemelerinden Hv.Tek.Okl.K.lığı sorumlu değildir.

Adaylara gerekli görüldüğü taktirde kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, adayların kendilerinin ya da kendilerine ulaşılabilecek yakınlarının cep telefonlarını başvuru esnasında doğru ve eksiksiz beyan etmeleri gerekmektedir.

Askeri hizmeti devam eden adaylara, sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince MY 52-13 TSK Erbaş ve Er İşlemleri Yönergesine göre diğer izinler kapsamında (Sınav belgelerini ibraz etmeleri halinde kanuni izinlerine mahsuben) izin verilecektir.

Sigara paketi, çakmak, cep telefonu, hesap makinesi, çağrı cihazı, fotoğraf makinesi ve benzeri eşyalar ile sınava/seçim aşamalarına girilmeyeceği ve sınav/seçim merkezlerinin giriş nizamiyelerinde emanete alınmayacağı için adaylar bu gibi malzemeleri yanlarında getirmeyecek/bulundurmayacaklardır.

ğ. Adayların terhis tarihi olarak, terhis belgelerinde yazan tarih esas alınacak olup, hava değişimi nedeniyle Kıt’alarından ilişiği 05 Nisan 2016 tarihinden önce kesilse bile terhis tarihi uygun olmayacağından adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

facealt