Ana sayfa Askeri Liseler Uzman Erbaş Kimdir ? Başvuru Esasları Nelerdir ?

Uzman Erbaş Kimdir ? Başvuru Esasları Nelerdir ?

Uzman Erbaş Kimdir ? Başvuru Esasları Nelerdir ?

UZMAN ERBAŞ KİMDİR ?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde devamlılık arz eden teknik ve kritik kadro görev yerlerinde yetişmiş personel istihdam etmek maksadıyla 1986 yılında uzman erbaş uygulamasına geçilmiş ve uygulama halen devam etmektedir. Uzman erbaş, uzman çavuşları ve uzman onbaşıları ifade eder.Uzman çavuş, en az ortaokul veya dengi okul mezunu olup, muvazzaflık hizmetini çavuş rütbesi ile tamamlayanlardan muvazzaflık hizmetini müteakip, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin devamlılık arz eden teknik ve kritik uzmanlık gerektiren kadro görev yerlerinde, Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre istihdam edilenler ile yönetmelikte belirtilen esaslara göre uzman onbaşılıktan uzman çavuşluğa geçirilenlerdir.

Uzman Onbaşı, en az ortaokul ve dengi okul mezunu olup, muvazzaflık hizmetini müteakip Türk Silahlı Kuvvetleri’nin devamlılık arz eden teknik ve kritik uzmanlık görev yerlerinde istihdam edilenlerdir.

UZMAN ERBAŞLIK HAKKINDA GENEL BİLGİLER:

Uzman erbaşların ilk göreve atanmaları eğitim sonunda çekilecek kura ile kadro ihtiyacına göre yapılmaktadır. İlk görev yerinde beş yılını doldurmayı müteakip dilekçe ile atanma isteğinde bulunabilirler.İhtiyaç ve muvazene durumuna göre boş kadro bulunduğu takdirde bu istekleri yerine getirilir.

Uzman erbaşlar 5 yılda bir atama görürler ve Subay -Astsubaylar gibi harcırah alabilmektedirler. Uzman erbaşlar Subay ve Astsubaylar gibi günlük çalışma saatlerine tabi olarak görevlerini ifa ederler.

Mesainin bitmesiyle birlikte uzman erbaşlarımız görevlerini yerine getirmenin huzuru içinde kendilerine sağlanan servis imkanlarından istifade ile evlerine dönerler.

Nöbet hizmetlerine dahil olanlar ve kışlada gece görevi almış olanların dışında bulunan uzman erbaşlar mesai bitiminden sonra evlerine gidebilirler.

UZMAN ERBAŞLARA SAĞLANAN SOSYAL HAKLAR VE İMKANLAR:

Uzman erbaşlar imkanlar ölçüsünde kendilerine tahsis edilen oranlarda MSB.lığına ait konutlardan istifade edebilmektedirler.

Göreve başlaması ile T.C. Emekli Sandığına üyeliği başlayan uzman erbaşlar emekli olabilme imkanına sahip olurlar.

Ayrıca garnizonlarında bulunan Mehmetçik Gazinolarında kendileri ve ailelerine sunulan kaliteli ve ucuz hizmetten istifade imkanına sahip olurlar.

Uzman erbaşlık hizmeti esnasında, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre, Kuvvet Komutanlığınca ihtiyaç bildirildiğinde, en az 1 yıllık hizmetten sonra sözleşme süresi içinde müracaat eden lise ve dengi okul mezunu uzman erbaşlar, 27 yaşından büyük olmamak şartıyla 926 sayılı Personel Kanunu ve Sınıf Okulları Yönetmeliğindeki şartları taşıyorlarsa Hv.K.K.lığı ihtiyaç duyduğu takdirde Astsubay Sınıf Okullarındaki öğrenim ve eğitimi müteakip Astsubay nasbedilirler.

Uzman erbaşlar ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tüm sağlık işlemleri için 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu hükümleri uygulanır.

Uzman erbaşların sözleşmeleri sona ermek suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılmaları halinde Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzman erbaş olarak görev yaptıkları süre kadar kendilerinin ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin muayene ve tedavilerinin Askeri Hastahanelerde ücretsiz olarak yapılmasına devam edilir.

Uzman erbaşlar sözleşmenin onaylandığı tarihten itibaren göreve başlamış olmak kaydıyla, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunundaki uzman jandarma çavuşlara ait aylık gösterge tablosu üzerinden aylık alırlar.

Uzman onbaşılar 11 nci derecenin 1 nci kademesinden, uzman çavuşlar ise 10 ncu derecenin 1 nci kademesinden giriş yaparlar.

Kendi kusurları olmaksızın hizmet sürelerinin uzatılmaması nedeniyle veya sözleşme süresini bitirip ayrılanlara, ayrıldıkları tarihte almakta oldukları net maaşları tutarının, bütün ödemeler dahil iki katının, hizmet süreleri toplamı ile çarpımından bulunacak miktarda ikramiye verilir.

Sözleşme süresi içinde vefat edenlerin kanuni mirasçılarına iki maaş tutarında ölüm yardımı ödeneği verilir. Ayrıca hak ettiği ikramiye de mirasçılarına aynen ödenir.

Uzman erbaşlar ilk sözleşmelerini müteakip bedeli karşılığında zati tabanca edinebilirler. Görevli olmadıkları zamanlarda da resmi veya sivil elbise ile tabancalarını göze görünmeyecek şekilde taşıyabilirlir.

En az 10 yıl görev yaparak Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanlara istifa veya istifa etmiş sayılmak suretiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan Subay ve Astsubaylar gibi, emeklilik durumunda ise emekli subay ve astsubaylar gibi silah taşıma ruhsatı verilir.

Uzman erbaşların özlük hakları konularında iyileştirme çalışmalarına halen devam edilmekte ve her geçen gün daha iyi duruma gelinmektedir.ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

Askerlik hizmetini yapmış veya yapıyor olmak (Askerlik hizmetini yapmamış olanlar ile tecilli olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir),

Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak ,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (8 yıllık ilköğretim mezunları başvuramazlar)

Dikkat : 6 Ocak 2017 tarihli  29940 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile İlkokul mezunlarının uzman çavuş ve onbaşı olabilmelerinin önünü açıldı.681 sayılı kanun hükmünde kararnamenin tamamı şöyle:

“MADDE 65- 3269 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

EK MADDE 1- İlköğretim mezunlarından ihtiyaç duyulacak özel ihtisası gerektiren sınıf, branş ve ihtisaslarda çok üstün başarı belgesi alanlar; kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının kararı ile uzman erbaş olarak alınabilirler. Bunların uzman çavuşluğa yükselmelerinde lise mezunu olma şartı aranmaz.”

TABLO-1’de belirtilen sınıflara ait kaynak olarak belirlenen bölümlerden birini bitirmiş ve aranan niteliklerden en az birine sahip olmak,

Askerlik hizmeti sona eren adaylar için, terhis tarihinden itibaren üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak,

Askerlik hizmeti devam eden adaylar için terhis olacak ve Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde 80 ve üzeri not almış olmak,

Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

En az 164 cm., en fazla 210 cm. boyunda olmak ve belirtilen boy-kilo standartları içinde olmak,

Askerlik hizmeti sırasında; üste hakaret, emre itaatsizlikle ısrar, mukavemet, amir ve üste fiili taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’inci Maddesinde yazılı suçlardan hükümlü bulunmamak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak,

  1. Askerî hastanelerden “Hv.K.K.lığında Sınıfında Uzman Erbaş Olur.” kararlı sağlık raporu

almış olmak,

  1. İlgili makamlar tarafından yapılan güvenlik soruşturması uygun olmak,
  2. Yapılacak yazılı sınav ve seçim aşamalarında başarılı olmak ve Hava Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek,
  3. Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteğiyle sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar, ilgili mevzuattaki şartları sağlamak şartıyla başvurabilirler.
  4. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış (27 Ağustos 2012 tarihinden sonra sözleşmeli erliğe başlayan adaylar başvuramazlar), müteakip sözleşme süreleri içinde ve müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyla yirmi dokuz yaşını bitirmemiş olmak.

NOT 1: (Sözleşmeli erlik yapan adaylar www.tekok.edu.tr adresinde başvuru esnasında askerlik bilgileri kısmında “Askere Sevk Tarihi” alanına sözleşme başlangıç tarihi, “Terhis Tarihi” alanına ise sözleşme bitiş tarihini yazacaktır.)

NOT 2: Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 MART 1997 tarihli ve 22931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenler ile müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların müracaatları kabul edilmez/iptal edilir.

NOT 3: Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evrakının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (Atama yapılmış ve eğitime başlamış olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.

ADAYLARIN BAŞVURU ESASLARI:

Başvurular; Başvurular sadece www.tekok.edu.tr internet adresinde alan başvuru linkinde ilgili alanlara gerekli bilgileri doldurarak yapılacak olup, internet ortamı haricinde, posta yoluyla, telefon aracılığıyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvurular için herhangi bir ücret işlemi uygulanmamaktadır.

Elektronik ortamdaki kesinti, aksaklık vb. nedenlerden dolayı, vaktinde başvuru yapamayanlar ile hatalı başvuruda bulunanlar için ayrıca bir süre veya tekrar başvuru imkânı tanınmayacaktır.

İnternet adresindeki başvuru formunun, bizzat aday tarafından kontrol edilerek doldurulması gereklidir. Bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sıkıntılardan adaylar sorumludur.

Askerlik hizmeti devam eden adaylar, dilekçe (TABLO-4) ile şahsi dosyalarının bulunduğu ilk amirlerine başvurmaları sonrasında, müracaatların ilk toplandığı makamlarda teşkil edilecek 3 (üç) kişilik bir heyet tarafından incelemeye tabi tutulacaktır. Bu heyetler:

Müstakil tabur ve eşidi komutanlıklarda; müracaat eden personelin bağlı bulunduğu bölük (batarya) komutanı ile tabur bağlısı diğer bir bölük (batarya) komutanı ve isteklinin bölüğünden bir astsubay, (bulunmadığı takdirde istekliyi tanıyan bir astsubay),

Alay/Grup ve eşidi komutanlıklarda; müracaat eden personelin bağlı olduğu tabur ve bölük (batarya) komutanı ile isteklinin bölüğünün bir astsubayından (bulunmadığı takdirde istekliyi tanıyan bir astsubay),

Askeri kurumlarda; kurum amiri tarafından belirlenecek istekliyi tanıyan iki subay ve bir astsubaydan,

Tugay, eşidi ve daha üst komutanlıklara doğrudan bağlı, müstakil bölük ve eşidi birlikler ile askeri kurumlarda, Kurmay Başkanlıkları tarafından veya Kurmay Başkanı tarafından yetki verilen amirlerce belirlenecek, istekliyi tanıyan iki subay ve bir astsubaydan oluşturulacaktır.

Değerlendirme heyeti incelemeyi bitirdikten sonra her aday için;

Nitelik Belgesi (kapalı ve mühürlü zarf içerisinde) tanzim edecek,

Nitelik Belgesi toplam notu % 80 ve yukarı olanlardan başvuru dilekçesi alacak,

Hakkında olumlu kanaat edinilen ve % 80 ve yukarısında nitelik belgesi puanı olan adayların, nitelik belgesi ve başvuru dilekçesini, adli ve/veya askeri mahkemelerde işlemi olanlara ait belgeler, varsa RDM süresine ait tespitler ile arşiv araştırma sonucu da, yapılacak yazılı sınavlarda başarılı oldukları ve seçim aşamalarına çağrıldıkları takdirde, seçim aşamalarında kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylarla birlikte göndermek üzere, şahsi dosyasında muhafaza edilmesini sağlayacaktır. Hakkında olumlu kanaat edinilen adayın, internet üzerinden başvurması sağlanacak, adayların elektronik ortamdaki başvuruları, ilgili Birlik Komutanları tarafından kontrol edilecektir.

UYARI : Haklarında olumsuz Nitelik Belgesi doldurulan adayların, başvuruları kabul edilmeyeceği için, ilgili Birlik Komutanlıkları tarafından başvuru yaptırılmayacak, yazılı sınav ve seçim aşamalarına gönderilmeyecektir.

Askerlik hizmeti devam eden adaylar, olumlu nitelik belgesine sahip olmaları halinde

www.tekok.edu.tr internet adresinden başvuru yapabileceklerdir.

Askerlik hizmeti sona eren adaylar ise direkt olarak www.tekok.edu.tr internet adresinden başvuru yapabilecek ve seçim aşamalarına gelirken doldurmuş oldukları dilekçeyi beraberinde getireceklerdir.

Başvurusu kabul edilen adaylara, faaliyet takviminde belirtilen tarihte www.tekok.edu.tr internet adresi üzerinden, yazılı sınav çağrısı yapılacaktır. Adayın internet üzerinden durumunu takip ederek hareket etmesi, kendi sorumluluğu olarak kabul edilecektir. Bu husus, ilgili Birlik Komutanları tarafından askerlik hizmeti devam eden adaya hatırlatılacaktır.

Seçim aşamaları faaliyet takviminde belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Askerlik hizmeti devam eden adaylardan 05 Ocak 2016 tarihinden önce terhis olacakların belgeleri (nitelik belgesi ve başvuru dilekçesi); ilgili Birlik Komutanlığı tarafından askeri kurye kanalı ile, 15 Aralık 2015 tarihine kadar Hv.Tek.Okl.K.lığı İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme ve Yerleştirme Komutanlığı Er/Erbaş Kısmına (Gaziemir/İZMİR) gönderilecektir.

1 YORUM

  1. TETİK PARMAĞININ YARISI OLMAYAN BİRİNE ASKERLİK YAPAR RAPORU VERİLDİ BU KİŞİ UZMAN DA OLABİLİR Mİ ACEBA

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.